En høringsversion af fjerde generation af sundhedsaftalen skal ligge klar ultimo 2018. Sundhedskoordinationsudvalget er ansvarlig for at udarbejde udkast til en ny sundhedsaftale og understøtte, at regionsrådet og de 19 kommunalbestyrelser kan godkende aftalen. Sundhedskoordinationsudvalget skal i sundhedsaftalen sætte retningen for det tværsektorielle sundhedssamarbejde og herunder formulere fælles visioner og mål for udviklingen af sundhedsområdet.

Foreløbig tids- og procesplan 

 

Der er en ny vejledning og bekendtgørelse for sundhedsaftaler og Sundhedskoordinationsudvalg på vej.

Link til høringsmaterialet.

 

Foranalyse

I efteråret 2017 er der gennemført en foranalyse bestående af

  • en kvalitativ undersøgelse af perspektiver fra borgere, pårørende og klinikere - se DEFACTUM's rapport "Fortællinger om sektorovergange" her
  • dialog med politikere 
  • dialog med klynger, Patientinddragelsesudvalget og faglige organisationer 
  • to administrative tværsektorielle workshops