Høring

Sundhedsaftalen 2019-2023 sendes i politisk høring primo/medio januar 2019 med høringsfrist den 1. marts 2019. Høringsversionen sendes til følgende høringsparter. På Region Midtjyllands hjemmeside vil det endvidere fremgå, at alle interesserede har mulighed for at afgive høringssvar.

 

En høringsversion af fjerde generation af sundhedsaftalen skal ligge klar ultimo 2018. Sundhedskoordinationsudvalget er ansvarlig for at udarbejde udkast til en ny sundhedsaftale og understøtte, at regionsrådet og de 19 kommunalbestyrelser kan godkende aftalen. Sundhedskoordinationsudvalget skal i sundhedsaftalen sætte retningen for det tværsektorielle sundhedssamarbejde og herunder formulere fælles visioner og mål for udviklingen af sundhedsområdet.

Foreløbig tids- og procesplan 

 

Vejledning og bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler
Sundhedsstyrelsens vejledning og bekendtgørelse for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

 

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 
Sundhedskoordinationsudvalget har den 6. juli 2018 udsendt udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende samarbejdsprincipper i den nye sundhedsaftale til politisk drøftelse i region og kommuner med mulighed for at afgive bemærkninger til Sundhedskoordinationsudvalget. 

 

Idé- og debatoplæg om den næste sundhedsaftale
Sundhedskoordinationsudvalget udsendte 22. maj 2018 'Idé- og debatoplæg om den næste sundhedsaftale'. Udvalget har inviteret til bred politisk drøftelse af, hvad vi skal satse på den næste sundhedsaftale.

Forside Idé- og debatoplæg om den næste sundhedsaftale

 

Program for politisk kickoff på sundhedsaftalen den 12. juni 2018

 

Foranalyse

I efteråret 2017 er der gennemført en foranalyse bestående af

  • en kvalitativ undersøgelse af perspektiver fra borgere, pårørende og klinikere - se DEFACTUM's rapport "Fortællinger om sektorovergange" her
  • dialog med politikere 
  • dialog med klynger, Patientinddragelsesudvalget og faglige organisationer 
  • to administrative tværsektorielle workshops