Styregruppen for alliancen om den nære psykiatri har kvalificeret og prioriteret i alliancegruppernes leverancer. Dette har udmøntet sig i 10 initiativer, der skal være med til at forbedre og sikre den mentale sundhed for børn og unge samt styrke indsatserne overfor voksne borgere med svær psykisk sygdom. Flere af indsatserne kobler sig til erfaringer fra eksisterende projekter samt initiativer i regi af regionens budgetforlig for 2019. Status er, at der er identificeret følgende initiativer:

 

Mental sundhed børn og unge

Fælles forpligtende forløb og handleplan (initiativ 1)

Der er udarbejdet en model for Fælles forpligtende forløb og handleplan, som har til formål at skabe:

  • Bedre sammenhæng og klar ansvarsfordeling i barnets forløb
  • Hurtigere og mere målrettet indsats til barn og familie
  • Én indgang til alle regionens kommuner for praktiserende læger, somatiske børne- og ungeafdelinger og Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling
  • Mulighed for at fagprofessionelle får adgang til sparring med andre fagprofessionelle herunder Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling
  • Mere kvalificerede henvisninger til Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling.

Modellen er udviklet på tværs af klyngerne Randers, Horsens, Aarhus og Midt med Randersklyngen som facilitator for arbejdet. Udover modellen er udarbejdet et forslag til afprøvning af modellen i en klynge/kommune. Næste skridt er således afprøvning.

 

Den gode overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelse, herunder trivselsvejledere (initiativ  2/4)

Initiativet skal sikre, at vigtig viden om den unges trivsel overdrages mellem folkeskolen og den modtagende ungdomsuddannelse, og at eventuelle vigtige relationer kan følge med i overgangen. Herunder afdække om der er behov for et fælles koncept og udbredelse af 'trivselsvejledere', frivillige og professionelle, ung til ung rådgivning mv.

Initiativerne var oprindeligt foreslået som to udviklingsinitiativer men er nu samlet under ét initiativ og udvikles i Randersklyngen sammen med ungdomsuddannelser. Udviklingsarbejdet er sat i gang med et kick-off møde med repræsentanter fra størstedelen af ungdomsuddannelserne i Randersklyngen.

 

Oplysning om social (mis)forståelse: "Jeg er helt normal" (initiativ 3)

De unge spejler sig meget i hinanden - og med Facebook, Instagram og andre sociale medier er der meget fokus på at 'udstille det perfekte liv'. Med inspiration fra Sundhedsstyrelsens materiale om alkohol og rusmidler til 7.-9. klassetrin udvikles et tilsvarende koncept, der skal øge bevidstheden blandt de unge om, hvad der er et 'normalt ungeliv'.

Udvikles med Aarhus Kommune som tovholder i samarbejde med Metodecentret. Alle 19 kommuner er inviteret ind i udviklingsarbejdet på tre workshops, hvor Sundhedsstyrelsen også deltager. Resultatet af arbejdet bliver et undervisningsmateriale til alle kommuner til brug i folkeskoleklasser, vejledninger til lærere, SSP-konsulenter mv. samt en sprednings- og kommunikationsstrategi for indsatsen.

 

Voksne borgere med svær psykisk sygdom

Én borger - ét fælles forløb (initiativ 6)

Skal medvirke til at sikre det gode sammenhængende forløb for borgere med svær psykisk sygdom. Omhandler udvikling af en tværsektoriel samarbejdsmodel om Én borger - ét fælles forløb. Samarbejdsmodellen kan indeholde flere sammenhængende og understøttende elementer, der skal udvikles (koordination, fælles infrastruktur m.m.).

Udvikles og afprøves i Randersklyngen og Aarhusklyngen. Aarhusklyngen arbejder med en model, der har til hensigt at fastholde borgeren på arbejdsmarkedet. Modellen hedder Morfeus, og der arbejdes på at tilpasse modellen til målgruppen. Randersklyngen har lagt initiativet ind i et eksisterende arbejde med forebyggelse af akutte indlæggelser (- tiltag om speciallæge telefon, sociale forandringspakker, netværksmøder) samt den gode udskrivelse med fokus på rehabilitering. De pågældende laboratorier er under afprøvning.

 

Sundhedsvisitationer i alle klynger (initiativ 7)

Psykiatri er blevet et fokusområde i arbejdet med de fælles sundhedsvisitationer. Sundhedsvisitationerne skal være en indgang til alle akutte tilbud i klyngerne, herunder psykiatri, som læger, vagtlæger og praktiserende læger kan anvende. Fokus er, at det skal være let for lægen at vælge et relevant alternativ til indlæggelse, uanset i hvilken sektor alternativet findes.

Målsætningen er, at læger skal have let adgang til og overblik over alle tilgængelige akuttilbud som bliver tilbudt i klyngerne. Det gælder både psykiatriske og somatiske tilbud. Derfor skal et overblik over de tilgængelige psykiatriske akuttilbud ligge tilgængeligt hos og formidles fra sundhedsvisitationer på de fem akuthospitaler.

 

Initiativer for de mest udsatte borgere (initiativ 8)

Der udvikles en tværsektoriel samarbejdsmodel, hvor der etableres et team omkring borgeren med det formål at styrke det tværsektorielle samarbejde om de mest udsatte borgere.

Videreudvikles og afprøves i Midt- og Vestklyngerne. Vestklyngen udvikler og afprøver en løsning med udgangspunkt i en tværsektoriel samarbejdsmodel, hvor målgruppen er borgere med dobbeltdiagnose i forhold til psykiatri og misbrug. Midtklyngen arbejder med implementering af tværsektorielle teams inspireret af FACT-modellen i region og kommune, hvor der laves prøvehandlinger mellem hver kommune og region. Målgruppen er borgere med problemstillinger som psykiatri, social udsathed og misbrug eller svær psykiatri uden misbrug – og ofte en kombination af disse.

 

Samarbejde om regionale udgående ambulante teams (initiativ 9)

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på mødet 30. oktober 2019 et udkast til rammepapir om samarbejdet mellem region, kommuner og almen praksis om regionale udgående teams i psykiatrien. Rammepapiret indeholder en række principper for det tværsektorielle samarbejde om de udgående teams, som de relevante parter forpligter sig på.

Rammepapiret er sendt til politisk godkendelse i kommuner og region med henblik på ikrafttrædelse 1. januar 2020. 2020 er afsat til test- og implementeringsår, hvor selve udmøntningen aftales i det lokale klyngesamarbejde om de udgående teams.

Procespapir 

 

Medlemmer i baggrundsgruppen:

Tina Ebler, Direktør, Psykiatri og Social (formand)

Anders Kjærulff, Direktør, Silkeborg Kommune (formand)

Dorthe Klith, Kontorchef, Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland

Tanja Prlac Jessen, Regional Leder, Psykiatriens Hus i Aarhus

Jonas Martinussen, Sygeplejerske, Regionspsykiatrien Randers

Anette Holm, socialchef Holstebro Kommune

Jes Svenninggaard, Handicap- og psykiatrichef Favrskov Kommune

Lis Gedsø Smith, brobygger psykiatri Skanderborg Kommune

Henrik Nordentoft, Praksiskoordinator Psykiatrien

Jens Øland, Peer-medarbejder, AUH Psykiatrien

 

Tværgående initiativer

It og kommunikation (initiativ 10)

En nedsat tværsektoriel arbejdsgruppe har igangsat et arbejde, der har til formål at sikre elektronisk kommunikation i psykiatrien på tværs af region, kommuner og almen praksis. Arbejdsgruppen har med inspiration fra andre landsdele og eksisterende erfaringer i Midtjylland skitseret to konkrete forslag til, hvordan den elektroniske kommunikation på kortere sigt kan styrkes inden for psykiatriområdet. Begge forslag tager udgangspunkt i eksisterende løsninger, og hvordan den fremadrettede anvendelse kan styrke den tværsektorielle kommunikation.

Kommissorium

 

Arbejdsgruppe om selvskade (initiativ 11)

Selvskadende adfærd blandt unge er gennem en årrække blevet et meget udbredt fænomen i hele den vestlige verden. Også i Danmark er der i de senere år lavet flere studier, som viser en stærkt bekymrende udvikling.

Udviklingen i antallet af unge der selvskader, indskriver sig i en bredere problemstilling omkring stigende psykisk mistrivsel blandt unge i Danmark, og flere peger på at udbredelsen af mistrivsel og selvskadende adfærd viser, at der er tale om et regulært folkesundheds- og samfundsproblem. Litteraturen peger på, at der er risiko for, at de unge fortsætter med at skade sig selv i mange år, hvis selvskaden ikke bliver behandlet.

Selvskade har store konsekvenser både for den der selvskader, for de pårørende, for det frontpersonale, som er i kontakt med den selvskadende, og for samfundet som helhed.

Generelt repræsenterer selvskadende adfærd en meget stor behandlingsmæssig udfordring, og der er mangel på konkrete indsatser, som er rettet mod opsporing, forebyggelse og behandling af selvskade.

Der er derfor behov for en langt mere systematisk og bredere indsats end tilfældet er i dag – både kommunalt, regionalt og tværsektorielt – for at forebygge, at stadigt flere udvikler behandlingskrævende selvskade.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra region, kommuner, praktiserende læger og Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade (LMS) er med dette afsæt i gang med at udarbejde en række anbefalinger, så der kan skabes en bredere og mere sammenhængende pallette af tilbud, som er målrettet forebyggelse og behandling af selvskade. Særligt er fokus på etablering af tidligere indsatser, så færre unge udvikler behandlingskrævende eller svær selvskade.

Arbejdsgruppen forventer at kunne præsentere anbefalinger til fælles tiltag i januar 2020.

Kommissorium