Alliancegruppen for IT og kommunikation blev nedsat af Styregruppen for Alliancen om den nære psykiatri og havde første møde i august 2019 samt et afsluttende temamøde ultimo oktober 2019 og en workshop medio juni 2020. Det er dog et arbejde, der har været præget af COVID-19, hvor det har været sat på pause i en periode.

Alliancegruppens opdrag var at identificere organisatoriske og tekniske problemstillinger samt løsninger for tværsektoriel IT og kommunikation på psykiatriområdet mellem region, kommuner og almen praksis. Der skulle i arbejdet tages udgangspunkt i eksisterende Medcom-standarder og anvendelsen af disse i den daglige tværsektorielle kommunikation. Dette har betydet, at der i arbejdsgruppen har været en tæt sammenhæng med Medcoms Hjemmepleje-sygehusgruppe, hvor en række af de midtjyske repræsentanter fra denne gruppe, har været en del af Alliancegruppen og dens arbejde.

Der er i Alliancegruppen identificeret to løsninger. Det drejer sig om 1) entydige enhedsnavne = oprydning i SOR og 2) rammer for brug af korrespondance-meddelelser.

Der er nedsat en fælles regional og kommunal skrivegruppe, som skal konkretisere de pågældende løsninger. Herefter skal produktet præsenteres for styregruppen for alliancen om den nære psykiatri. Afslutningsvis skal den eksisterende samarbejdsaftale om Medcom-standarder revideres med de pågældende løsninger.