Èn borger – ét fælles forløb handler om at udvikle samarbejdet om borgerens forløb fra start til slut på tværs af kommuner, regionspsykiatrien og de praktiserende læger, så der er sammenhæng i indsatsen for borgeren med svær psykisk sygdom.

Udvikles og afprøves i Randersklyngen og Aarhusklyngen.

 

Aarhusklyngen:  På vej mod job trods svær psykisk sygdom

Aarhus Kommune og Regionspsykiatrien har i lang tid arbejde med en model, der har til hensigt at fastholde borgere med psykisk sygdom på arbejdsmarkedet. Modellen hedder Morfeus. Initiativet har foreløbigt vist gode resultater for borgere, der har været i et forløb. Der arbejdes dog på at undersøge spredningspotentialet, da det nuværende projekt i høj grad er personafhængigt. Derfor er der taget skridt med henblik på at lave et lignende projekt for en anden målgruppe.

Aarhus Kommune og Afdeling for Depression og Angst har således aftalt at afprøve en Morfeus-lignende model ift. unge med bipolar-lidelse for at udtrække nye erfaringer. Der er planlagt et konkret pilotprojekt med 20 unge. Parterne er i gang med at beskrive rammerne for projektet. Projektet har dog været sat på pause grundet COVID-19. Det forventes, at der kan afrapporteres på pilot-projektet ultimo 2020. Det forventes, at såfremt pilotprojektet viser gode resultater, vil der være mulighed for at udbrede indsatsen til en stor del af borgere, der lever med forskellige psykiske sygdomme.

 

Randersklyngen:  Forebyggelse af akutte indlæggelser (psykiatri) – den rigtige løsning

i situationen samt den gode udskrivelse

Randersklyngen har sat fokus på, hvordan der kan sikres bedre og mere sammenhængende indsatser for borgere med psykiske problematikker/psykisk sårbarhed. I to laboratorier (intensive udviklingsforløb) har repræsentanter fra hospital, psykiatri, kommuner og praktiserende læger i Randersklyngen udviklet forslag til nye samarbejdsmodeller, som efterfølgende er afprøvet i pilotprojekter. Udviklingsarbejdet har resulteret i følgende nye indsatser:

  • Forandringspakker – gode overgange mellem hospital og kommune

Målgruppen er borgere med psykiske problematikker, som indlægges på akutafdelingen og udskrives igen uden at komme omkring psykiatrisk afdeling. Under indlæggelsen udreder akutafdelingen borgeren og vurderer borgerens behov. Efter aftale med borgeren kontakter akutafdelingen borgerens bopælskommune med henblik på at aftale et besøg, når borgeren igen er hjemme.

Indsatsen er afprøvet i et pilotprojekt i perioden 1. februar 2019 til 29. februar 2020. Der har i alt været 41 forløb i projektperioden. Det er generelt lykkedes at sikre gode overgange fra hospitalet til kommunerne. Oprindeligt havde laboratoriegruppen lavet forandringspakker, der var opdelt i faser med estimerede tidsforbrug på den indsats, borgerne fik i kommunerne. Projektperioden har vist, at dette ikke er relevant. Når der er etableret kontakt mellem hospitalet og de kommunale tilbud, iværksætter kommunen hjælpeforanstaltninger med udgangspunkt i borgerens individuelle behov. Det nye – og det der har været en succes – er, at der etableres kontakt mellem hospitalet og den sociale indsats i kommunerne. Styregruppen for sundhedsstrategisk ledelse har besluttet, at de nye arbejdsgange fortsætter og du kan se beskrivelsen af forandringspakkerne.

 

  • Psykiatrisk speciallægetelefon

I forlængelse af laboratoriet har regionspsykiatrien etableret en speciallægetelefon, hvor praktiserende læger på hverdage kl. 8.30-15.30 kan få råd og vejledning af psykiatrisk speciallæge. Psykiatrisk afdeling i Randers har i projektperioden haft 4-6 henvendelser om dagen. Det er relevante henvendelser, fx spørgsmål vedr. medicin. Psykiatrien har udbredt speciallægetelefonen til hele Region Midtjylland.

Du kan læse mere om initiativet, der har været afprøvet i Randers klyngens laboratorier her:

Evaluering laboratorium 14

Evaluering laboratorium 15