11/06/15 | Nyhedsbrev Sundhedsaftalen juni 2015 | Nr. 03

Sundhedsaftalens nyhedsbrev, juni 2015
 

Hvad sker der i temagrupperne?

Det er en fælles ambition at sikre en succesfuld implementering af sundhedsaftalen. For at styrke denne proces godkendte Sundhedsstyregruppen 6. februar 2015 en samlet organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen, herunder nye kommissorier for temagrupperne. Sundhedssamarbejdet foregår på flere niveauer:
  • Det politiske niveau (Sundhedskoordinationsudvalget)
  • Det overordnede administrative niveau på tværs af klynger (Sundheds­styregruppe, formandskab, fælles sekretariat og temagrupper)
  • Det lokalt udmøntende niveau (klyngerne)
  • Det bilaterale samarbejde mellem den enkelte kommune og det stedlige hospital

Du kan læse mere her

Temagrupperne er de overordnede tovholdere for implementering af sundhedsaftalen for det område, som temagruppen dækker. For hver indsats udarbejder den ansvarlige temagruppe en milepælsplan. Af planen vil de konkrete processkridt fremgå - herunder hvornår det er hensigtsmæssigt, at klyngerne iværksætter den videre lokale implementering. Temagrupperne har kompetence til at træffe beslutning om sundhedsfaglige forhold i tilknytning til sundhedsaftalen. Beslutninger af væsentlig og principiel karakter skal godkendes i Sundhedsstyregruppen. 

På www.sundhedsaftalen.rm.dk kan du følge arbejdet i temagrupperne og se medlemmerne i de forskellige grupper.
 

Arbejdet med differentieringsmodel er i gang

Sundhedsaftalens vision om mere lighed i sundhed betyder, at hvis borgerne skal have samme udbytte af sundhedsvæsenets ydelser, er det nødvendigt at behandle borgerne forskelligt. Et centralt indsatsområde i sundhedsaftalen er derfor, at vi i højere grad differentierer den tværsektorielle indsats i de enkelte borgerforløb.

For at sætte gang i denne indsats er en tværsektoriel arbejdsgruppe ved at udarbejde et forslag til en difffenteringsmodel, som bl.a. skal indeholde et fælles sprog for differentiering. Et fælles sprog skal hjælpe os til, at vi på tværs af sektorer får en mere ensartet opfattelse af graden af behov og kompleksitet i forhold til den enkelte borger. Arbejdsgruppen skal i første omgang komme med et forslag til et fælles sprog herunder et forslag til rammerne for det videre arbejde. Arbejdsgruppen indstiller til Sundhedsstyregruppen, der på mødet 17. august 2015 tager stilling til det videre arbejde. Se kommissorium og medlemmer her.

 

NY aftale om udlån af dræn samt katetre og urinposer

Temagruppen for behandling, pleje, genoptræning og rehabilitering har besluttet en midlertidig aftale om udlån af tilbehør til permanente dræn. Det betyder, at udlån af tilbehør til permanente dræn indtil videre er en hospitalsopgave. Den midlertidige aftale træder i kraft pr. 15. juni 2015. Du kan læse mere om aftalen her.

Temagruppen for behandling, pleje, genoptræning og rehabilitering har også besluttet en midlertidig aftale om udlån af katetre og urinposer til patienter i udredningsforløb. Det betyder, at udlån af katetre og urinposer til patienten indtil videre påhviler hospitalet, indtil der foreligger en afgørelse i kommunen på ansøgningen om permanente katetre og urinposer. Det er ligeledes besluttet, at der fastsættes en 4-ugers tidsfrist for kommunernes nettosagsbehandlingstid på ansøgning om katetre og urinposer. Aftalen træder i kraft 15. juni 2015. Du kan læse mere om aftalen her

 

Modtag nyhedsbreve

Få nyhedsbreve sendt direkte til din mailboks – tilmeld dig nyhedsbrevet påwww.sundhedsaftalen.rm.dk.


Kontakt

I er naturligvis velkomne til at kontakte fællessekretariatet for sundhedsaftalen direkte:
  • Sine Møller Sørensen, KOSU-sekretariatet, ssim@aarhus.dk, tlf. 4185 9470
  • Mads Venø Jessen, KOSU-sekretariatet, jmav@aarhus.dk, tlf. 2134 6609
  • Jonna Holm Pedersen, KKR-sekretariatet, jhp@kl.dk, tlf. 2443 7958
  • Dorthe Klith, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland: dorkli@rm.dk, tlf. 7841 2199
  • Helene Bech Rosenbrandt, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland:helroe@rmdk, tlf. 7841 2194