Sundhedsaftale godkendt af Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen har nu godkendt sundhedsaftalen 2015-2018 dog med det forbehold, at Samsø Kommune godkender sundhedsaftalen senest d. 1. juli 2015. Hele brevet fra Sundhedsstyrelsen kan ses på sundhedsaftalen.rm.dk.
 
Der er udarbejdet et tillæg til sundhedsaftalen for Samsø Kommune. Kommunalbestyrelsen på Samsø har på mødet den 28. april 2015 godkendt sundhedsaftalen.
 
 
Arbejdsplan for sundhedsaftalen
Arbejdsplanen for sundhedsaftalen er nu godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget. Arbejdsplanen viser, hvornår de forskellige indsatser i regi af sundhedsaftalen skal implementeres.
 
Nogle indsatser er forholdsvis veludviklede på baggrund af fx et tidligere udviklingsarbejde og dermed klar til implementering fra 2015. Andre indsatser har i højere grad karakter af at være udviklingsindsatser, hvor der først skal udvikles nye løsninger på en given udfordring. Og hvor implementeringen vil blive aftalt nærmere i perioden.
 
Sundhedskoordinationsudvalget vil løbende følge arbejdsplanen og eventuelt justere under hensyntagen til de politiske prioriteringer, der vil blive taget i perioden.
Link til arbejdsplanen.
 
 
Film om sundhedsaftalen
Filmen om sundhedsaftalen er i marts blevet vist mere end 7000 gange på regionens facebook side. Hvis du endnu ikke har set, så se den her: Link
 
 
Genoptræning
Den 1. januar 2015 trådte ny bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus i kraft. Det er en stor udfordring for det tværsektorielle samarbejde, at bekendtgørelsen ikke er understøttet af MedCom endnu. MedCom arbejder på at udvikle en ny elektronisk genoptræningsplan, men den forventes først færdig ultimo 2015. Sundhedskoordinationsudvalget besluttede den 27. marts 2015, at regionen og kommunerne fortsætter den hidtidige praksis inden for genoptræningsområdet, indtil den nye genoptræningsplan er klar til brug. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse orienteres herom.
 
Regionen og kommunerne skal sikre, at de patienter, som skal have en genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering, får den indsats, de har krav på. Neurorehabiliteringsenhederne udsender i dag tværfaglige statusrapporter til kommunerne. Temagruppen vedrørende behandling, pleje, træning og rehabilitering arbejder på at have en midlertidig procedure for håndtering af specialiseret rehabilitering klar omkring 1. juni 2015. Temagruppen er ved at afklare, om det er muligt, at den tværfaglige statusrapport erstatter genoptræningsplanen. Derudover udarbejder temagruppen et informationsbrev til borgerne om specialiseret rehabilitering. Den nye procedure lægges i værktøjskassen og i E-dok.
 
Når den nye MedCom genoptræningsplan er klar, opdaterer temagruppen værktøjskassen for genoptræning og udarbejder nye informationsbreve til almindelig og specialiseret genoptræning. Temagruppen vil endvidere afholde en temadag for kommunale og regionale ledere inden for genoptræningsområdet for at informere om den nye genoptræningsplan og de afledte procedurer.
 
Kommunerne arbejder på at stratificere genoptræningen på basalt og avanceret niveau. 
 
Genoptræning og rehabilitering er udvalgt af Sundhedskoordinationsudvalget som et af de fire indsatsområder, der skal sættes særligt fokus på i 2015. Området er derfor genstand for en temadrøftelse på det kommende møde i Sundhedsstyregruppen den 6. maj og i Sundhedskoordinationsudvalget den 4. juni.
 
Du kan følge arbejdet på genoptræningsområdet her.
 
 
Kontaktoplysninger til kommunerne
I forbindelse med, at vi har udarbejdet den nye sundhedsaftale, har vi også udarbejdet en ny oversigt over kommunale kontaktoplysninger. Den nye oversigt erstatter de gamle oversigter.
 
Rettelser til oversigten bedes sendt til Charlotte Jensen, chajes@rm.dk.
 
Se den nye oversigt her.
 
 
Ledsageraftale
Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 27. marts 2015 ’Aftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling’. Aftalen omfatter borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, og den omfatter alle borgere uanset alder, kommunen er i kontakt med, og hvor det ikke har været muligt at få pårørende til at følge borgeren på hospitalet. Aftalen indebærer, at hospitalerne betaler for en ledsager ved ambulante besøg og indlæggelser, når hospitalet vurderer, at der er behov for, at borgeren ledsages.
 
Bemærk: Regionen arbejder på at afklare, hvordan de konkrete aftaler om ledsagelse registreres. Derudover arbejder regionen og kommunerne på at afklare, hvordan de konkrete aftaler om ledsagelse kommunikeres mellem hospital og kommune.
Se aftalen her.
 
 
Modtag nyhedsbreve
Få nyhedsbreve sendt direkte til din mailboks – tilmeld dig nyhedsbrevet påwww.sundhedsaftalen.rm.dk.
 
 
Kontakt
I er naturligvis velkomne til at kontakte fællessekretariatet for sundhedsaftalen direkte:

  • Sine Møller Sørensen, KOSU-sekretariatet, ssim@aarhus.dk, tlf. 4185 9470
  • Mads Venø Jessen, KOSU-sekretariatet, jmav@aarhus.dk, tlf. 2134 6609
  • Jonna Holm Pedersen, KKR-sekretariatet, jhp@kl.dk, tlf. 2443 7958
  • Dorthe Klith, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland: dorkli@rm.dk, tlf. 7841 2199
  • Linda Bonde Kirkegaard, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland:linkir@rm.dk, tlf. 7841 2203