19/11/15 | Nyhedsbrev Sundhedsaftalen november 2015 | Nr. 04

Sundhedsaftalens nyhedsbrev, november 2015
 

I nyhedsbrevet om sundhedsaftalen kan du denne gang finde nyt om, hvad der arbejdes med i temagrupperne. Temagrupperne består af ledelsesrepræsentanter fra alle klyngerne. Du kan også løbende holde dig orienteret om temagruppernes arbejde på www.sundhedsaftalen.rm.dk. Her kan du også følge udviklingen i de opfølgende hjemmebesøg og finde informationer om de nye hjerneskadesamråd.
 

Temagruppen for behandling, pleje, træning og rehabilitering
Temagruppen har lige nu fokus på fælles planer og aftaler i forhold til akutområdet, tidlig opsporing, hjælpemidler og behandlingsredskaber samt genoptræning:

Akutområdet
Der er udarbejdet fælles milepæle for Sundhedsaftalens indsatser på akutområdet. Sundhedskoordinationsudvalget godkendte milepælene på møde 19. oktober 2015. 

Tidlig opsporing
Der er udarbejdet fælles begrebsafklaring og anbefalinger til organisering af arbejdet med Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom (TOBS). Anbefalingerne tager afsæt i erfaringerne fra at implementere TOBS i Randersklyngen og Sundhedsstyrelsens rapport ”Værktøjer til tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og underernæring fra 2013”. Se anbefalingerne her

Hjælpemidler og behandlingsredskaber
Det vejledende afklaringskatalog på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber i Region Midtjylland bliver nu gjort elektronisk. Arbejdet påbegyndes i løbet af efteråret. Kataloget er et opslagsværk, som sundhedsprofessionelle kan gøre bruge af i de tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt det er region eller kommune, der står for leverancen og afholder udgiften til et givent hjælpemiddel eller behandlingsredskab. Formålet med den elektroniske udgave er at sikre, at alle de involverede fagpersoner altid har den seneste version af kataloget tilgængelig samt lette søgemulighederne i kataloget. 

Genoptræning
Status for implementering af ny bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehuse. Hospitalerne og kommunerne arbejder på at implementere følgende nye elementer i bekendtgørelsen. Det drejer sig om: 
 • Nye specialiseringsniveauer indenfor ambulant genoptræning (almen genoptræning på basalt eller avanceret niveau, specialiseret genoptræning og specialiseret rehabilitering), herunder udarbejdelse af genoptræningsplaner – se nedenfor.
 • Krav om at beskrive det samlede rehabiliteringsbehov for de patienter, som får en genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering.
 • Krav om at kommunen tilrettelægger genoptræningsindsatsen i sammenhæng med andre indsatser, der kan bidrage til borgerens samlede rehabilitering i henhold til sundhedsloven og anden lovgivning.
 • Kommunen skal vurdere på baggrund af genoptræningsplan til almen genoptræning, om borgeren skal have genoptræning på basalt eller avanceret niveau. 
Derudover er der nogle nye elementer i bekendtgørelsen, som først implementeres fuldt ud, når den nye MedCom Standard G-GOP er klar til implementering i efteråret 2016. Det drejer sig om: 
 • Det er ikke længere et krav, at hospitalet skal beskrive patientens funktionsniveau ved indlæggelse i genoptræningsplanen.
 • Krav om at genoptræningsplanen angiver en tidsfrist for opstart af genoptræningen, hvis der er en sundhedsfaglig begrundelse herfor. 
Procedurer for genoptræningsplaner
Den 3. juli 2015 informerede regionen kommunerne og hospitalerne om procedurerne for håndtering af genoptræningsplaner. Følgende procedurer er gældende: 
 • Almen ambulant genoptræning: Procedurerne er uændrede, dvs. at genoptræningsplanen udfyldes som hidtil. 
 • Specialiseret ambulant genoptræning: Procedurerne er uændrede, dvs. at genoptræningsplanen udfyldes som hidtil. 
 • Specialiseret rehabilitering: Dette er en ny kategori af genoptræning, og der er endnu ikke en MedCom genoptræningsplan til denne kategori. Hospitalerne udfylder derfor en genoptræningsplan til almen ambulant genoptræning og tydeliggør i notefeltet, at der er tale om en genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering. Det er den procedure, Ministeriet anbefaler at følge. Når en patient med erhvervet hjerneskade skal have en genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering, udarbejder hospitalet som hidtil en Tværfaglig Status. Hospitalerne er i dialog med kommunerne om de patienter, der skal have en genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering. På den måde varsles den enkelte kommune om de konkrete borgere, der skal have specialiseret rehabilitering. 
 • Der arbejdes fortsat med at præcisere og beskrive målgruppen for specialiseret rehabilitering. 
 • Temagruppen vedrørende behandling, pleje, træning og rehabilitering er ved at udarbejde en midlertidig værktøjskasse/retningslinje til e-Dok, som beskriver de gældende procedurer for udarbejdelse af genoptræningsplaner. Procedurerne er gældende, indtil den nye MedCom Standard G-GOP er klar til implementering i efteråret 2016. Herefter udarbejder temagruppen en ny værktøjskasse/retningslinje til e-Dok, som beskriver de samlede procedurer.
 
Eksempler på gode genoptræningsplaner
MedCom har nedsat en arbejdsgruppe, som udarbejder eksempler på gode genoptræningsplaner indenfor områderne neurologi, ortopædkirurgi og den ældre medicinske patient. Eksemplerne udarbejdes i efteråret 2015.
 
Arbejdsgruppe vedr. genoptræning
Temagruppen vedr. behandling, pleje, træning og rehabilitering har nedsat en arbejdsgruppe vedr. genoptræning. Du kan følge arbejdsgruppen her.
 
Temagrupperne for psykiatri
Der er udpeget nye medlemmer til temagrupperne for voksenpsykiatri og for børne- og ungdomspsykiatri. Nyudpegningerne har fundet sted, da det på centralt niveau blev besluttet at sikre en mere enkel og entydig organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen både i forhold til somatik og psykiatri. Formålet er at understøtte en mere entydig og effektiv tværsektoriel beslutningsstruktur, som både kan håndtere problemstillinger/udviklingsområder på det psykiatriske område og samtidig kan understøtte et tættere samspil mellem psykiatri og somatik. For at undgå parallelle systemer på centralt niveau er de tidligere styregrupper for voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri nedlagt. En oversigt over medlemmerne af de nyudpegede temagrupper kan ses ved at følge disse links:  
Fødeplanudvalget
Fødeplanudvalget arbejder på en samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide. Fælles gravidteam skal sikre tidligere hjælp og en mere koordineret indsats til sårbare gravide og dermed hjælpe familierne til at give deres børn en god start på livet. Et fælles team bestående af jordemoder, sundhedsplejerske, socialrådgiver, praktiserende læge og andre relevante fagpersoner afklarer i samarbejde med familien relevante problemstillinger, og tilrettelægger en samlet plan for forløbet på tværs af sektorerne. Forslag til samarbejdsaftale forventes at blive behandlet af Sundhedskoordinationsudvalget i december 2015.
 
Temagruppen for kvalitetsudvikling
Der er udarbejdet hjælpeværktøjer til triple aim analyser, en række skabeloner samt gode råd til arbejdet. Det kan alt sammen findes her. Temagruppen arbejder endvidere på en regional og kommunal juridisk vejledning i forhold til udveksling af data.
 
Hvordan går det med de opfølgende hjemmebesøg?
Der er nu offentliggjort data for opfølgende hjemmebesøg på hjemmesiden for sundhedsaftalen. Data for hver klynge findes her.
 
Man kan se følgende:
 • Antal borgere, som er screenet for besøg – opgjort samlet for klyngen
 • Antal borgere, som tilbydes besøg – fordelt på kommuner
 • Antal borgere, som har fået det første opfølgende hjemmebesøg – fordelt på kommuner. 
Data opdateres fremover hver anden måned.
 
Nye hjerneskadesamråd
Kommunerne og Region Midtjylland har nedsat to nye hjerneskadesamråd – et for børne- og ungeområdet og et for voksenområdet.
 
Formålet med de to hjerneskadesamråd er at skabe sammenhængende forløb med høj faglig kvalitet for borgere med erhvervet hjerneskade. Hjerneskadesamrådene vil være med til at understøtte og sprede de gode initiativer, som kommunerne og hospitalerne allerede arbejder med. Derudover er det en vigtig opgave for hjerneskadesamrådene at skabe gode rammer for det tværsektorielle samarbejde.
 
Der er både ledelse og specialfaglig viden repræsenteret i de to hjerneskadesamråd. Samtidig er der sikret en bred geografisk repræsentation. Kommunerne repræsenteres af ledelser fra de relevante forvaltninger samt hjerneskadekoordinatorer. Regionen repræsenteres af ledelser fra hospitaler og det sociale område samt fagspecialister, og almen praksis repræsenteres af en læge fra PLO-Midtjylland samt en praksiskonsulent. Formandskabet er delt mellem en kommunal og en regional repræsentant.
 
Info om hjerneskadesamrådet for børn og unge med erhvervet hjerneskade findes her.
 
Info om hjerneskadesamrådet for voksne med erhvervet hjerneskade findes her.
 
Kontakt:
Hjerneskadesamråd for børn og unge med erhvervet hjerneskade: Hjerneskadesamråd for voksne med erhvervet hjerneskade:  

Modtag nyhedsbreve

Få nyhedsbreve sendt direkte til din mailboks – tilmeld dig nyhedsbrevet på www.sundhedsaftalen.rm.dk.


Kontakt

I er naturligvis velkomne til at kontakte fællessekretariatet for sundhedsaftalen direkte:
 • Sine Møller Sørensen, KOSU-sekretariatet, ssim@aarhus.dk, tlf. 4185 9470
 • Mads Venø Jessen, KOSU-sekretariatet, jmav@aarhus.dk, tlf. 2134 6609
 • Jonna Holm Pedersen, KKR-sekretariatet, jhp@kl.dk, tlf. 2443 7958
 • Dorthe Klith, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland, dorkli@rm.dk, tlf. 7841 2199
 • Helene Bech Rosenbrandt, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland, helroe@rm.dk, tlf. 7841 2194