Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Klyngestyregruppemøde RRA
den 28. september 2023 kl. 14:00
i Regionshospitalet Randers, mødelokale 3

 


Sagnr.: 1-00-3-23

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Randers Kommune

Thomas Krarup, sundhed-, kultur- og omsorgsdirektør

Lene Jensen, omsorgschef

Christina Breddam, sundhedschef (repræsenterer klyngekommunerne på sundhedsområdet)


Norddjurs Kommune

Lene Mehlsen Thomsen, direktør

Anne-Marie Bentzen, chef for Sundhed og Omsorg


Favrskov Kommune

Ulrik Johansen, direktør for social og sundhed

Jeanette Rokbøl, ældrechef

Jørn Nielsen handicap- og psykiatrichef (repræsenterer klyngekommunerne på social- og psykiatriområdet)


Syddjurs Kommune

Anders Blæsbjerg Baun, direktør for Sundhed og Dannelse (deltager via video)

Niels Diedrichsen, sundheds- og omsorgschef


Almen Praksis

Marie Nygaård Fogh, praktiserende læge og medlem af bestyrelsen for PLO Midt

Thomas Clausen, praktiserende læge og praksiskoordinator (afbud)


Regionshospitalet Randers

Mette Bærentsen, sygeplejefaglig direktør

Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør


Psykiatrien Region Midtjylland

Claus Graversen, sygeplejefaglig direktør (deltager via video)

Runa Sturlason, cheflæge, Regionspsykiatrien Randers


Patienter og pårørende

Annette Roed (Medlem af Patientinddragelsesudvalget. Udpeget af Høreforeningen, Danske Handicaporganisationer)

Jonna Nymann Pedersen (Medlem af Patientinddragelsesudvalget. Udpeget af Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter)


Sekretariat

Anja Skaarup, chefkonsulent, Psykiatrien Region Midtjylland

Stinna Andreasen, specialkonsulent, Randers Kommune

Sine Møller Sørensen, specialkonsulent, Regionshospitalet Randers


Mette Bærentsen er mødeleder.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-3-23

2. Udviklingsdag i klyngen

Det indstilles,

at endeligt program for udviklingsdagen godkendes

Sagsfremstilling

9. oktober 2023 holdes der fælles udviklingsdag i Randersklyngen. Klyngestyregruppen godkendte juni 2023 et foreløbigt program og ramme for udviklingsdagen, der er vedlagt. På mødet præsenteres forslag til endeligt program for dagen. Facilitator for udviklingsdagen deltager i punktet.


Programmet for udviklingsdagen har et todelt fokus. For det første arbejdes der på udviklingsdagen med den fælles ledelsesopgave, som tegner sig på tværs af kommuner, hospitaler, almen praksis, patienter og pårørende. For det andet skal deltagerne med afsæt i de politiske prioriterede områder for Randersklyngen give input til, hvor vi ser de vigtigste rum for forbedringer for borgere og patienter i Randersklyngen.


Klyngestyregruppen prioriterer herefter på møde i november hvilke ideer fra udviklingsdagen, der skal arbejdes videre med fx i form af et laboratorium eller på anden vis.


Målene med dagen er


 • At få input til de næste udviklingsinitiativer i klyngen
 • At inddrage og engagere ledere og nøglepersoner i udviklingsarbejdet i klyngen
 • At få et fælles billede af ledelsesopgaven på tværs i klyngen
 • At understøtte netværk på tværs i klyngen


Målgruppen er


 • Praktiserende læger i Randersklyngen
 • Direktører, ledere og nøglemedarbejdere på social- og psykiatriområdet samt ældre- og sundhedsområdet i Favrskov, Norddjurs, Randers og Syddjurs Kommuner
 • Direktører, ledere og nøglemedarbejdere fra Regionspsykiatrien og Regionshospitalet Randers
 • Repræsentanter fra patienter og pårørende


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-3-23

3. Evaluering af møder og samarbejdsform i klyngestyregruppen

Det indstilles,

at klyngestyregruppen evaluering af møder og samarbejdsform


Sagsfremstilling

Klyngestyregruppen har besluttet at have en årlig drøftelse og evaluering af klyngens møde- og samarbejdsform.


Med afsæt i nedenstående forslag til evalueringstemaer har klyngeformandskabet bedt om input til, hvad klyngestyregruppen ønsker fremhævet i en fælles drøftelse.


I skemaet præsenteres et samlet overblik over input fra klyngestyregruppen relateret til de enkelte temaer. Oversigten udgør en fælles baggrund for klyngestyregruppens drøftelse på mødet.Tema

Input og overvejelser fra klyngestyregruppen

1

Mødeform

(f.eks. forslag om skiftende mødeplacering, mulighed for videodeltagelse etc.)


 • Generelt ønske om at prioritere fysisk fremmøde med mulighed for videodeltagelse, da det fremmer relationsdannelsen og dialogen i gruppen.
 • Skabe mulighed for skiftende mødeplacering på tværs af sektorer – evt. med tid afsat til rundvisning.
 • Overveje om klyngemøder kan placeres på fast ugedag med hensynstagen til kommunernes politiske mødekalender.
 • Overveje mulighed for at veksle mellem rene fysiske og rene digitale møder.

2

Involvering af relevante parter

(f.eks. involvering af deltagerne i klyngestyregruppen og eksterne parter)


 • Vigtigt med en systematisk og reflekteret tilgang til, hvordan og hvornår patient/pårørende-perspektivet kan inddrages naturligt og ligeværdigt i klyngens arbejde - eksempelvis ved nedsættelse af nye arbejdsgrupper.
 • Supplere når relevant med involvering af medarbejdergrupper og udefrakommende oplægsholdere.
 • I det fremadrettede forankring af klyngesamarbejdet på psykiatriområdet er det vigtigt at følgende kommunale samarbejdspartnere indgår i den samlede organisering:
  • Socialområdet
  • Sundhedsområdet
  • Beskæftigelsesområdet
  • Sundhedsplejen
  • Børne/unge- og familieområdet
  • Skoleområdet

3

Sammenhæng og organisering

(f.eks. klyngestyregruppens samspil med klyngens nedsatte arbejdsgrupper)


 • Minimere orienteringspunkter fra det fælles regionale og kommunale niveau og styrke fokus på processen for konkrete tiltag – gerne med lokal orientering.
 • Generelt ønske om større overblik over og sammenhæng med klyngens arbejdsgrupper med fokus på at styrke tilbageløb til og status fra grupperne
 • Overveje hvad klyngen ønsker at få ud af arbejdsgrupperne og dermed også såvel bemandingen og en tydeligere sammenhæng mellem arbejdsgrupperne og klyngestyregruppen.
 • Overvejen om klyngen skal have strategiske sponsorer til arbejdsgrupperne til klyngens grupper (jf. klyngens laboratorie-erfaringer).
 • Overveje om klyngen har de rette arbejdsgrupper.

4

Klyngens værdiskabelse/outcome

(f.eks. understøtte beslutninger i den politiske klynge og skabe udvikling i indsatser og samarbejde i klyngen)


 • Vigtigt med fokus på udvikling af lokale indsatser samt implementering af nationale/regionale beslutninger, som skaber værdi for borgerne og medarbejderne.
 • Holde fast i klyngestyregruppens strategiske rolle og undgå at blive for orienterende og fag-faglig.
 • Styrke fremdrift og udvikling af borger- og patientforløb, som også skaber grundlag for et relevant politisk opspil.
 • Det politiske klyngeniveau er jo knapt kommet i gang endnu. Men det er fuldstændig oplagt at den administrative klynge skal understøtte den politiske såvel som løse bestillinger fra den politiske klynge. Dagsordenen på de administrative klyngemøder bør derfor nok også afspejle dette samspil.
 • Sikre løbende evaluering af klyngens værdiskabelse
 • PIU er optaget af, at det bliver prioriteret at skabe en stor ensartethed på tværs af de 5 klynger, så der ikke udvikles 5 forskellige sundhedsvæsener i regionen.
 • Uklart om det er den administrative styregruppe, som genererer emner til det politiske niveau eller opgaverne/dagsorden starter på det politiske niveau og bliver udmøntet i den administrative klyngestyregruppe.
 • Overveje hvordan vi får mere risikovillighed og hastighed i klyngens arbejde og samtidig vælger strategisk klogt.
 • Overveje om klyngens direktører kan øge beslutningshastigheden ved at beslutte sager mellem klyngestyregruppemøderne – f.eks. om anvendelse af klyngemidler.Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-3-23

4. Nedlæggelse af Lokale Samarbejdsråd og fremtidig organisering af børne- og ungeområdet i Randersklyngen

Det indstilles,

 • At klyngestyregruppen tager orienteringen om, at Lokalt Samarbejdsråd Børn og Unge nedlægges til efterretning
 • At klyngestyregruppen kommer med input til den fremadrettede organisering og forankring af samarbejdet om børn og unge på psykiatrområdet
 • At Børne- og Ungepsykiatrien bliver en del af Randersklyngens eksisisterende samarbejdsgruppe på børneområdet


Sagsfremstilling

Baggrund for nedlæggelse af Lokale Samarbejdsråd (LSR)

LSR Børn og Unge har gennem en årrække fungeret som et tværsektorielt mødeforum mellem den regionale børne- og ungdomspsykiatri, lederne af PPR/PPL i de 19 midtjyske kommuner samt to praksiskonsulenter fra henholdsvis den østlige og den vestlige del af regionen. Forummet indgik i en struktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien, som blev etableret i 2013.


Psykiatrien er siden blevet en del af det tværsektorielle sundhedssamarbejde i klyngerne, og de øvrige mødefora i samarbejdsstrukturen fra 2013 er efterhånden blevet erstattet af fora i klyngesamarbejdet. I 2022 blev sundhedsklyngernes rolle yderligere styrket med etablering af et politisk lag i samarbejdsstrukturen. Dette har ført til, at flere af klyngerne har gentænkt deres organisering herunder på børn- og ungeområdet.


Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) er optaget af at tilgodese interesser fra alle 19 kommuner, herunder talrige afdelinger, diverse faggrupper, praktiserende læger, patient- og pårørende organisationer mm. i det tværsektorielle samarbejde. Sammen står vi over for store opgaver, fx i forhold til implementering af samarbejdsaftalen om børn og unge i psykisk mistrivsel og realisering af 10-års planen for psykiatrien. Derfor er det hensigtsmæssigt, at tværsektorielle drøftelser og beslutninger foregår i en organisering med tydelig fordeling af ansvar og mandat.


På den baggrund er det besluttet, at BUA træder ud af LSR og fremover prioriterer samarbejdet i klyngerne. Det betyder, at LSR Børn og Unge nedlægges.


Fremadrettet organisering og forankring i Randersklyngen

For Randersklyngen betyder det, at det vil være nødvendigt at adressere det fremtidige tværsektorielle samarbejde omkring børn- og unge på psykiatriområdet i både klyngestyregrupperegi og på det mere operationelle niveau. Her foreslås det, at klyngens eksisterende samarbejdsgruppe på børneområdet udvides til også at inkludere Børne- og Ungepsykiatrien.


På baggrund af klyngestyregruppens input udarbejdes der til klyngestyregruppemødet i november et konkret forslag til, hvordan klyngens fremadrettede samarbejde om børn- og unge på psykiatriområdet kan organiseres. I forslaget sikres også sammenhæng med relevante opmærksomhedsområder fra klyngestyregruppens evaluering af møde- og samarbejdsform jf. punkt 3.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-3-23

5. Anvendelse af klyngemidler

Det indstilles,

at klyngemidlerne tildelt via bloktilskuddet ved udmøntning betragtes som en fælles pulje, hvor udgifterne fordeles efter befolkningstal, således at hospitalet finansierer 50% og kommunerne 50% til sammen (jf. fordelingsnøglen ved tildeling af klyngemidlerne)


at klyngestyregruppen orienterer hinanden om status på klyngemidler via aftalen om stomihjælpemidler


Sagsfremstilling

Klyngemidler tildelt via bloktilskuddet

Sundhedsklyngen skal samarbejde om fælles koordinerede sundhedsindsatser. Der er centralt afsat 80 mio. kr. i 2022 til sundhedsklyngerne, og der er med økonomiaftalerne for 2023 også afsat 80 mio. kr. i 2023. Det er aftalt, at kommuner hhv. regioner under ét fordeler hver 40 mio. kr. til sundhedsklyngerne efter indbyggertal.


Randersklyngen er i 2022 tildelt i alt 3.026.820 kr. heraf 1.555.405 kr. fra kommunerne og 1.471.416 kr. fra regionen. Stort set tilsvarende beløb er afsat i 2023, nemlig i alt 3.032.066 kr., heraf 1.555.405 kr. fra kommunerne og 1.476.661 kr. fra regionen.

Midlerne skal understøtte klyngerne som en drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen gennem bl.a. udvikling af konkrete indsatser. Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner er enige om, at midlerne skal anvendes til udviklingsinitiativer, og ikke i udgangspunktet sekretariatsbetjening eller drift.


På det politiske møde i Randersklyngen 12. december 2022 blev det besluttet, at udmøntningen af de afsatte midler i foreløbig 2022 og 2023 for at sikre en smidig beslutningsproces udmøntes administrativt på baggrund af de drøftelser og prioriteringer, der var på det politiske møde, og at der efterfølgende sker en orientering om den endelige anvendelse.


På mødet blev følgende to fokusområder udpeget for det videre arbejde i Randersklyngen:


 • Ældre borgere og borgere med flere kroniske lidelser
 • Børn og unges mentale sundhed


På møde i klyngestyregruppen 24. november 2023 skal klyngestyregruppen prioritere de næste initiativer inden for de politisk prioriterede fokusområder. Prioriteringen vil ske på baggrund af Udviklingsdagen i klyngen 9. oktober 2023 samt analysen af borgerens vej fra indlæggelse til udskrivelse og genindlæggelse.


Der er udarbejdet vejledninger om anvendelsen i hhv. 2022 og 2023 i form af notater fra Sundhedsministeriet, der har været drøftet med Danske Regioner og KL, og som er vedlagt.

Endvidere er fælles notat fra Danske Regioner og KL vedr. Guide til opfølgning af klyngeinitiativer vedlagt. Det fremgår af notaterne, at midlerne fra 2022 kan overføres til 2023, og at midlerne vedr. 2023 kan overføres til 2024, og det foreslås på denne baggrund, at anvendelsen/indsatserne kan ses over en længere periode, da midlerne for 2022 endnu ikke er anvendt. I den forbindelse skal det sikres, at region og kommuner sikrer sig at midlerne er afsat, og at midlerne for 2022 overføres til 2023, og at ikke forbrugte midler i 2023 overføres til 2024.


Klyngemidler i Randersklyngen
Det bemærkes, at der med aftalerne om hhv. regionernes og kommunernes økonomi er slået fast at der fra 2024 ikke tilføres statslige midler til indsatsen, men at indsatserne fremover finansieres af de 2 parter (region og kommuner).


Da midlerne for 2022 endnu ikke er anvendt, men overført til 2023, og at midlerne i 2023 først forventes anvendt i 2024, vil der dog også i 2024 være midler til rådighed.


Klyngemidler via aftale om stomi-hjælpemidler

Udover de statslige midler tilgår der i 2023 midler fra kommunerne til klyngesamarbejdet via samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud, der er indgået omkring stomi-hjælpemidler, som dog først træder i kraft senere i 2023, og hvor en del af kommunernes beregnede fremtidige mindreudgifter til stomihjælpemidler, overføres til sundhedssamarbejdet.


Kommunerne i Region Midtjylland forventes med det fælles udbud at opnå en årlig besparelse på 18,6 mio. kr., hvoraf det i Samarbejdsaftalen om gevinsthåndtering ved det fælles udbud fremgår, at kommunerne afsætter 6,5 mio. kr. årligt i en 4-årig periode til medfinansiering af sundhedsklyngesamarbejdet.


I samarbejdsaftalen fremgår det vedr. kommunefordeling af midler til sundhedsklyngerne, at kommunerne i Randersklyngen overfører kr. 1.188.638 årligt til medfinansiering af sundhedssamarbejdet.I forhold til disse midler er der ikke samme binding til anvendelsen, og det betyder, at der af disse midler kan finansieres fx andre mere administrative aktiviteter.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-3-23

6. Udskrivelser fra hospital

Det indstilles,

at kommunerne i Randersklyngen afdækker, om udfordringen med ufuldstændige udskrivelser afdækket i KL’s nationale undersøgelse også opleves i kommunerne i Randersklyngen


at klyngestyregruppen drøfter, hvad der kan gøres ved problemstillingen i Randersklyngen


Sagsfremstilling

KL har i starten af året afdækket, at 97 pct. af kommunerne oplever, at patienter generelt udskrives hurtigere fra hospital til kommunal sygepleje, fx pga. bemandingsudfordringer på hospitalerne. Det er alene enkelte kommuner i Hovedstaden, som ikke oplever dette.


De 96 kommuner, som oplever hurtigere udskrivninger, har svaret på, hvordan de mærker de hurtige udskrivninger:


1. 79 pct. af disse kommuner oplever, at sygehuset ikke videregiver nødvendige oplysninger ved udskrivelse.

2. 70 pct. af disse kommuner oplever at sygehuset ikke varsler kommunen tidsnok til, at kommunen kan nå at iværksætte nødvendige tiltag, fx midlertidig plads, hjælpemidler mv.

3. 66 pct. af disse kommuner oplever, at sygehuset ikke opdaterer FMK (Fælles medicinkort).

4. 64 pct. af disse kommuner oplever, at sygehusene ikke sikrer borgeren den nødvendige medicin og remedier til opstart af behandling i kommunen.


Der ønskes en fælles afdækning i de fire kommuners visitationer af, om resultaterne i den nationale undersøgelse tegner et retvisende billede af, hvad oplevelsen er i Randersklyngen. Hvis det er tilfældet ønskes der en fælles drøftelse på næste møde i klyngestyregruppen af, hvad der kan gøres ved problematikken i regi af samarbejdet mellem sektorerne i klyngen.


Den gode indlæggelse of udskrivelse i Randersklyngen

Den fælles samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse beskriver rammen for det tværsektorielle samarbejde i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse. Implementeringen af samarbejdsaftalen er i Randersklyngen forankret i klyngens faste arbejdsgruppe om sammenhængende patientforløb. Der er på den baggrund igangsat en indsats om styrket kvalitet i den tværsektorielle elektroniske kommunikation. Formålet er at styrket kvalitet og fælles tilgang til indlæggelsesrapport, plejeforløbsplaner og udskrivelsesrapport, så der sikres den rette information på rette tidspunkt i borgerens forløb.


Klyngestyregruppen har desuden i gangsat en analyse af borgerens vej fra indlæggelse til udskrivelse og genindlæggelse på hospital. Resultaterne af analysen præsenteres for klyngestyregruppen på møde 24. november 2023. Klyngestyregruppen har ligeledes udpeget et tværsektorielt lederteam, der deltager i det nationale ledelsesprogram på sundhedsområdet. Teamet skal som en del af forløbet arbejde med udskrivelser og genindlæggelser som forbedringsemne.


15. september 2023 begyndte endvidere ordningen om 72 timers behandlingsansvar. Ordningen indebærer, at den udskrivende afdeling på hospitalet stiller sig til rådighed for henvendelser fra kommunale sundhedsprofessionelle, praktiserende læger og lægevagt vedrørende patienten i 72 timer efter udskrivelse.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-100-54-23

7. Samarbejde om statusatester

Det indstilles,

at de relevante parter fra kommuner, Regionshospitalet Randers og Psykiatrien inviteres til et samarbejdsmøde om brug af statusattester


Sagsfremstilling

Pernille Sarto, cheflæge, Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Randers deltager i punktet.


Kommuner og hospitalet samarbejder om udarbejdelse af statusattester fx i forhold til borgere, der er tilknyttet de kommunale jobcentre. Attesterne anvendes af kommunen til indhentning af journaloplysninger, hvor der er ønske om en læges vurdering af betydningen af disse for den sociale sag. Attesten kan anvendes i mange sammenhænge, hvor en kommune har behov for helbredsoplysninger til brug for den kommunale sagsbehandling.


Regionshospitalet Randers oplever et stigende ønske fra kommunerne om udarbejdelse af statusattester samt øgede krav til indholdet i attesterne. Der kan også være forskellige forventninger til, hvornår der skal bruges henholdsvis en statusattest og en lægeerklæring. Det foreslås derfor, at de relevante parter, herunder repræsentanter fra Psykiatrien i Region Midtjylland, inviteres til et samarbejdsmøde, hvor forventninger til indhold og krav i lægeattesterne afstemmes. Regionshospitalet Randers vil stå for at invitere.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-3-23

8. Opfølgning vedrørende sundhedskompetence

Det indstilles,

at klyngestyregruppen tager opfølgning vedrørende klyngens fokus på at arbejde med organisatorisk sundhedskompetence til efterretning

Sagsfremstilling

Klyngestyregruppen fik på mødet 29. marts 2023 præsenteret Sundhedsstyrelsens 8 veje til at styrke organisatorisk sundhedskompetence. Klyngestyregruppen drøftede, hvordan disse kan understøtte klyngens arbejde mod at skabe lighed i sundhed - både i samarbejdet på tværs af sektorerne og i den direkte kommunikation til og med patienterne/borgerne. Klyngestyregruppen besluttede at arbejde videre med et fokus på sundhedskompetence og Randers Kommune påtog sig i den forbindelse at bidrage med overvejelser om, hvordan klyngen kan arbejde med temaet.


En væsentlig forudsætning for at styrke den organisatoriske sundhedskompetence er at udvælge fælles indsatsområder og udviklingsinitiativer, hvori klyngen i fællesskab arbejder med at imødekomme borgernes/patienternes forskelle i viden og ressourcer i kontakten med sundhedsvæsenet.


Forventningen er, at der med resultaterne af analysen af borgerens vej fra indlæggelse til udskrivelse til genindlæggelse fremkommer indsats- og udviklingsområder. Disse kan danne et relevant fælles afsæt for klyngens fokus på at gøre information og ressourcer lettere tilgængelige for borgere/patienter med forskellige sundhedskompetencer. Ligeledes er forventningen, at der i forbindelse med udviklingsdagen udpeges områder i klyngen, hvor det er meningsfuldt i fællesskab at sætte fokus på sundhedskompetence.


Randers Kommune foreslår derfor, at der ikke laves en særskilt arbejdsgruppe eller tiltag, men at arbejdet med sundhedskompetence i stedet kobles på udviklingsarbejdet med klyngens i forvejen politisk prioriterede indsatsområder og/eller på konkrete områder, som udpeges på den planlagte udviklingsdag.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-100-24-22

9. Kortlægning af brug af videokonferencer i Randersklyngen

Det indstilles,

at klyngestyregruppen tager information om anvendelse og erfaringer med brug af videokonferencer til efterretning

Sagsfremstilling

Baggrund

Sundhedsstyregruppen godkendte på deres møde 10. november 2022 en række anbefalinger om implementering af tværsektorielle videokonferencer.


De fire områder, hvor Sundhedsstyregruppen beder klyngestyregruppen implementere tværsektorielle videokonferencer, er:


1.Gravidteam møder, hvor praktiserende læge deltager via videokonferencer

2.Rundbordssamtaler (socialmedicinske rundbordssamtaler. Organiseres af kommunal sagsbehandler)

3.Afsluttende samtaler eller udskrivningssamtaler efter længere psykiatriske ambulante forløb

4.Videokonference mellem hjemmepleje og almen praksis med deltagelse af patienten


Områderne er uddybet i vedhæftede oversigt og rapport.


Klyngestyregruppen drøftede på mødet 27. januar 2023 implementering af anbefalingerne om brug af videokonferencer. Klyngestyregruppen besluttede, at der laves et overblik over anvendelse og erfaringer med videokonferencer med henblik på videndeling og mulighed for at sprede brugen af videokonferencer yderligere i Randersklyngen.


Anvendelse og erfaringer med videokonferencer i Randersklyngen

I det følgende præsenteres en kortlægning af anvendelse og erfaringer med videokonferencer i Randersklyngen. Kortlægningen er baseret på tilbagemeldinger fra hver af klyngens fire kommuner, Regionshospitalet Randers og Psykiatrien.


I skemaet præsenteres et overblik over kommunernes tilbagemeldinger på anvendelsen af videokonferencer i relation til gravidteammøder (jf. punkt 1), rundbordssamtaler (jf. punkt 2) og i hjemmeplejen (jf. punkt 4).

Herefter præsenteres psykiatriens tilbagemelding på afsluttende samtaler og udskrivningssamtaler efter længere psykiatriske ambulante forløb (jf. punkt 3).

Sidst præsenteres øvrige erfaringer med anvendelse af videokonferencer.Anvender I Gravidteam møder, hvor praktiserende læge deltager via videokonferencer?


Anvender I videokonferencer til rundbordssamtaler (socialmedicinske rundbordssamtaler. Organiseres af kommunal sagsbehandler)?


Anvender I videokonference mellem hjemmepleje og almen praksis med deltagelse af patienten?


Favrskov Kommune

Der er Fælles gravidteammøder her i Favrskov. De er endnu ikke kommet i gang med at benytte videolink til lægerne, da de virtuelle møderum endnu ikke er sat op. Det link/virtuelle møderum de arbejder med er en VDX-løsning, som er det samme som lægerne udsender til patienter, når de for eks. er vagtlæge om aftenen/weekenderne

Myndighedslederen på Socialområdet fortæller, at de arbejder med netværksmøder. Her anvendes nogle gange video. Hvis det er regionen, der indkalder, bruges Ciscom. Hvis de selv inviterer, anvendes Teams.


Derudover har de rundbordssamtaler med jobcentret.


Videokonferencer anvendes sjældent. I udeområdet er de sjældent ind over lægetider/konsultationer, men det hænder. De har nogle gange været med til videokonference, hvor en medarbejder fra sygeplejen har været hos borger, mens lægen har været på skærm – det fungerer fint.

Udfordringen kan være, at det skal være skemalagt med præcist tidspunkt, for at medarbejderne kan deltage. Det betyder, at ved akut behov for lægetilsyn bliver det svært med det virtuelle, hvis borgeren ikke selv kan betjene skærmen


Norddjurs Kommune

Ja. jf. Samarbejdsaftalen vedr. Fælles Gravidteam skal egen læge inviteres til disse møder.

Det er den ansvarlige rådgiver, som står for indkaldelsen til disse møder. Der er kun positive erfaringer med egen læges deltagelse ved disse medier. Det skal fra dog nævnes, at der ikke altid er deltagelse praktiserende læge.


Ja, men i et mindre omfang.


Ja, men i et mindre omfang.

Oplevelsen er, at sygeplejerskerne har anvendt det få gange. Ofte har det været på lægens forespørgsel, når de ikke har tid til at sende nogen ud til borger. Så bliver sygeplejersken en forudsætning for at gennemføre opkaldet. Ofte kan borgere ikke rigtig følge med/se/høre ordentlig, og så skal sygeplejersken være oversætter/videreformidler mellem borger og læge.

Oplevelsen er også, at der ved efterspørgsel er lægehuse, der ikke er helt sat op til dette.

Randers Kommune

Den praktiserende læge inviteres altid men deltager ikke så ofte i de fysiske FGT-møder mellem familien, jordemoder, sundhedsplejerske og rådgiver. Den praktiserende læge har i Randers Kommune ikke deltaget FGT-møder via videokonference.


På social- og arbejdsmarkedsområdet er der i Randers Kommune spredte men gode erfaringer med videokonferencer i mødet med borgeren – dog ikke socialmedicinske rundbordssamtaler. Eksempelvis i borgerens møde med mestringsvejledere eller ved interne samarbejder om borgere mellem flere samarbejdspartnere som eks. jobcenter, sundhedscenter, hjernecenter, socialområdet. Dog ikke med deltagelse af egen læge.

Mødeformen opleves i flere sammenhænge positiv og effektiv.

Et begrænset antal praktiserende læger/lægehuse (i alt 9 i Randers Kommune) anvender Kontakt Læge-appen
. Den begrænsede anvendelse af appen har indflydelse på muligheden for at afholde videokonference med deltagelse af praktiserende læge.

De foreløbige erfaringer er dog positive ved forskellige typer konsultationer – eks. akut ved sår eller planlagte årlige statussamtaler. Ønsket om videokonsultation kan både være fra sygeplejen eller den praktiserende læge.


Syddjurs Kommune

Under og umiddelbart efter corona blev videokonferencer anvendt lidt på dette område, men det var ikke systematisk. Den seneste evaluering i Syddjurs Kommune med jordemoder, sundhedsplejen og familierådgivningscenteret peger dog på, at det har været svært at få de praktiserende læger til at deltage fysisk. I den forbindelse er det blevet aftalt, at der fremover i højere grad skal gøres digitale løsninger tilgængelige for lægerne.


På socialområdet i Syddjurs Kommune er der ikke et stort behov for at afholde socialmedicinske møder med målgruppen.
Hvis der afholdes møder med læger eller sygehuse, sker det ofte i socialpsykiatrisk regi, og her er det ofte fysiske møder på psykiatriske afdelinger.
Dog benytter socialområdet relativt ofte videomøder på et mere generelt niveau, hvilket fungerer godt.


I hjemmeplejen i Syddjurs Kommune er brugen af videokonferencer med almen praksis umiddelbart af begrænset omfang. Der er dog potentialer i at udvide brugen.Afsluttende samtaler eller udskrivningssamtaler efter længere psykiatriske ambulante forløb

Psykiatrien har aftalt med praksiskonsulenterne, at de sætter en prøvehandling i gang, hvor der skal bruges videokonferencer. Det vedrører rundbordssamtaler og udskrivningssamtaler (jf. arbejdsgruppen om brug af videokonferencers anbefaling), hvor der er fokus på, at egen læge kan deltage. Vi er desværre ikke særligt langt med prøvehandlingen – status pt. er, at vi har nogle afdelinger og praksiskonsulenter, der gerne vil indgå i prøvehandlingen, og vi er ved at beskrive den konkrete arbejdsgang.


Øvrige erfaringer med anvendelse af videokonferencer

På hospitalerne anvendes virtuelle kontakter med patienterne. Virtuelle kontakter omfatter video- og telefonkonsultationer. De seneste 12 måneder er der i Psykiatrien i Region Midtjylland registreret 530 videokonsultationer med borgere med Favrskov, Syddjurs, Norddjurs og Randers Kommuner. På Regionshospitalet Randers er der i samme periode registreret 53 videokonsultationer med borgere fra Randersklyngen.Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-3-23

10. Punkter til politisk klyngegruppe

Det indstilles,

at klyngestyregruppen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Næste møde i den politiske klyngegruppe er 1. november 2023.


De planlagte punkter til mødet er:


 1. Evaluering af projektet fælles forpligtende forløb og handleplan mellem kommune, almen praksis og region


 1. Drøftelse af anbefalinger til arbejdet med børn og unge i psykisk mistrivsel


 1. Orientering om fokusområde om ældre borgere og borgere med kroniske sygdomme


 1. Orientering om fælles model for patientinddragelse i de politiske klynger


 1. Orientering fra seneste møder i Sundhedssamarbejdsudvalget


 1. Opfølgning på potentialer ved digital forløbsguiding


 1. Mødeplan 2024


 1. Eventuelt


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-3-23

11. Udviklingsinitiativer i Randersklyngen

Det indstilles,

at klyngestyregruppen tager oversigt over udviklings- og udviklingsinitiativer til orientering


Sagsfremstilling

Som et fast punkt til møderne i klyngestyregruppen er der udarbejdet en oversigt over aktuelle udviklingsinitiativer i Randersklyngen.

Oversigten er vedlagt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-3-23

12. Skriftlige orienteringer

Det indstilles,

at orienteringerne tages til efterretning

Sagsfremstilling

1. Samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring


Sundhedssamarbejdsudvalget i Midtjylland godkendte 19. december 2022 Samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring i Region Midtjylland og anbefalede i den sammenhæng de 19 byråd og Regionsrådet at tiltræde aftalen. Samarbejdsaftalen er nu godkendt i kommunerne og Regionsrådet med henblik på ikrafttrædelse 1. maj 2023. Det endelige aftaledokument er vedlagt som bilag.


Baggrund for samarbejdsaftalen

Fødeplanudvalget i Midtjylland har udarbejdet udkast til en Samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring i Region Midtjylland. Fødeplanudvalget er et tværfagligt og tværsektorielt forum. Det er etableret som et led i sundhedsaftalesamarbejdet mellem regionen, kommunerne og praksissektoren. Fødeplanudvalget bidrager til udvikling og koordinering på svangreområdet på tværs af hospitaler samt mellem hospitaler, kommuner og almen praksis.


Fødeplanudvalget drøftede på møde i marts 2022 resultaterne i LUP-undersøgelsen (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser) med særligt fokus på amning/barnets ernæring. Det blev konstateret, at der arbejdes lokalt på de enkelte fødesteder med løbende opfølgning og forbedringsindsatser på baggrund af brugertilfredshedsmålingerne. I forhold til resultaterne var der enighed om, at tilfredsheden generelt ligger på et højt niveau. Tilbagemeldingerne peger dog på, at amning/barnets ernæring samt forældre- og fødselsforberedelse er områder med mulighed for forbedring. Det fagligt-administrative niveau i klyngerne har derfor drøftet LUP-resultaterne med særligt fokus på disse to områder.


Input til mulighederne for styrkelse af indsatsen har på den baggrund resulteret i Samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring i Region Midtjylland.


Mål og indsatser i samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalens målsætninger er:

 • Øget ammefrekvens: Andelen af børn, der ammes, skal stige i løbet af en 5-årig periode.
 • Øget brugeroplevet kvalitet: Tilfredsheden på relevante spørgsmål LUPen i Region Midtjylland skal stige i løbet af en 5-årig periode.


Samarbejdsaftalen danner rammen om en række indsatser. Indsatserne skal styrke resultaterne på området.


Indsatserne i samarbejdsaftalen er:


 • Udarbejdelse af faglig ramme for en styrket indsats vedr. amning/barnets ernæring
 • Styrkede kompetencer 1: Øget andel IBCLC-certificerede ammekonsulenter (IBCLC står for International Board Certified Lactation Consultant, og er en anerkendt uddannelse og international certificering af ammekonsulenter/-vejledere)
 • Styrkede kompetencer 2: Fælles kompetenceudvikling med sigte på et højt basiskompetenceniveau
 • Etablering af implementeringsnetværk med fokus på amning


Økonomi

Hovedprincippet er, at parterne afholder egne udgifter relateret til aktiviteterne i samarbejdsaftalen.


Den økonomi, der knytter sig til samarbejdsaftalens implementering og efterfølgende drift, er vanskelig at fastslå endeligt på tidspunktet for samarbejdsaftalens indgåelse, idet der i flere henseender er tale om udviklingsaktiviteter. Det kan muligvis blive aktuelt at tage stilling til konkrete økonomiske forpligtelser som en del af implementeringen, efterhånden som udviklingsaktiviteterne konkretiseres.

Der forventes en udgift for de parter, der vælger at øge deres andel af IBCLC-certificerede ammekonsulenter. Det er op til de enkelte organisationer at vurdere, om de har det rette antal medarbejdere med IBCLC-uddannelse. Derudover bør der forventes fælles udviklingsomkostninger til etablering af fælles kompetenceudvikling.2. Prøvehandling om udlevering af skinner (ortoser) til børn med cerebral parese

Sundhedssamarbejdsudvalget godkendte på møde 8. maj 2023, at vi i den midtjyske region skal gennemføre en prøvehandling, hvor ortoser til børn med cerebral parese ordineres som behandlingsredskaber. Målet er, at vi finder løsninger til mere smidige og sammenhængende patientforløb, hvor fokus er på familierne og en enklere administration. Prøvehandlingen gennemføres i alle 19 kommuner i Region Midtjylland og på de 4 Børn og Unge afdelinger på hospitalerne i Region Midtjylland. Prøvehandlingen varer 1 år med opstart september 2023. I Randersklyngen er der nedsat en lokalgruppe til forberedelse og gennemførelse af prøvehandlingen.3. Fællesregionale elementer fra projekt Livets Afslutning

Sundhedstyregruppen godkendte på mødet 21. april forslag til fællesregionale elementer fra projekt Livets Afslutning, som supplement til samarbejdsaftalen om palliation. De fællesregionale elementer er udvalgt på baggrund af input fra klyngerne til en basismodel for spredning af projekt livets Afslutning.


De elementer, der er udvalgt som fællesregionale er:


 • Kompetenceløft til personale og ledere
 • Udbredelse af pjecer og materiale målrettet borger og pårørende
 • Fælles retningslinje om fravalg af livsforlængende behandling og fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop
  mhp. at sikre tværsektoriel tilgængelighed af tidstro viden og ensartet dokumentation, som alle aktører kan tilgå


De fællesregionale elementer videreformidles til styregruppen for palliation i Randersklyngen med henblik på, at elementerne kan indgå i det videre samarbejde på palliationsområdet i klyngen.4. E-læring om stomi
Som et led i udmøntning af samarbejdsaftalerne på stomiområdet i Region Midtjylland og Region Syddanmark, er der udarbejdet digitalt tilgængeligt materiale ”Stomi – mere viden, bedre pleje”. Som et led i Stomiprojektet og udmøntning af samarbejdsaftalerne på stomiområdet i Region Midtjylland og Region Syddanmark, er der udarbejdet digitalt tilgængeligt materiale ”Stomi – mere viden, bedre pleje”. Materialet skal bidrage til et kompetenceløft af sundhedsfaglige, som møder borgere/patienter med stomi i deres daglige arbejde. Materialet er videreformidlet til de relevante afdelinger på Regionshospitalet Randers samt sendt til kommunerne via ældrecheferne.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-3-23

13. Eventuelt

Tilbage til toppen