Mødeplan 2022:

9. februar
5. maj
15. september
10. november

Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Psykiatriforum
den 10. november 2022 kl. 10:15
i Viborg Rådhus, M5

Mødedeltagere:

Anja Skaarup, specialkonsulent, Psykiatrien, Region Midtjylland

Ann Britt Wetche, Socialdirektør, Region Midtjylland

Ann Hermansen, direktør, Hedensted Kommune

Annette Ørbæk Andersen, direktør, Ringkøbing-Skjern Kommune

Christian Nordbek, chefkonsulent, KKR-sekretariatet

Claus Lassen Graversen, sygeplejefaglig direktør, Psykiatrien, Region Midtjylland

Dorthe Lykke Jensen, forvaltningschef, Samsø Kommune

Helene Bækmark, direktør, Randers Kommune

Jes Svenninggaard, direktør, Horsens Kommune

Jette Lorenzen, direktør, Odder Kommune

Jonna Holm Pedersen, specialkonsulent, KKR-sekretariatet
Lars Harder, direktør, Skive Kommune

Lasse Jacobsen, kommunaldirektør, Viborg Kommune

Lauge Clemmensen, direktør, Silkeborg Kommune

Lene Mehlsen Thomsen, direktør, Norddjurs

Lone Rasmussen, direktør, Skanderborg Kommune

Lotte Henriksen, socialchef, Aarhus Kommune

Mads Andreasen, socialchef, Syddjurs Kommune

Mette Andreassen, direktør, Viborg Kommune

Rasmus Byskov-Nielsen, vicekommunaldirektør, Ikast-Brande Kommune

Ulrik Johansen, direktør, Favrskov Kommune

Yelva Bjørnholdt Jensen, direktør, Holstebro Kommune

Søren Liner Christensen, direktør, Herning kommune

Thomas Krarup, direktør, Randers Kommune  

Maria Eeg Smidt, teamleder, Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat

Mark Brix Christensen, konsulent, Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat

 

Henrik Idriss Kise, formand, PLO-M

 

Anders Kjærulff, koncerndirektør, Region Midtjylland

Tina Ebler, hospitalsdirektør, Psykiatrien, Region Midtjylland

Dorthe Klith, kontorchef, Sundhedsplanlægning

 

Afbud:

Anders Blæsbjerg Baun, direktør, Syddjurs Kommune

Jakob Paludan, lægefaglig direktør, Psykiatrien, Region Midtjylland

Katrine Axél, direktør, Syddjurs Kommune

Lotte Junker, direktør, Struer Kommune

Pia Ulv Helleland, direktør, Lemvig Kommune

 

Sidse Gottlieb Jensen, AC-fuldmægtig, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland

 

 


Sagnr.: 1-01-72-116-21

1. Samarbejdsaftale om børn og unge i psykisk mistrivsel

Det indstilles,

at Psykiatriforum drøfter, om parterne kan tilslutte sig Samarbejdsaftale om børn og unge i psykisk mistrivsel, herunder forløbsprogrammerne, forud for endelig godkendelse i Sundhedsstyregruppen.

Sagsfremstilling

Punktet blev udskudt på seneste møde i Psykiatriforum med henblik på, at alle parter afdækker i egen organisation, om man kan forpligte sig til implementering af Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for børn og unge med psykisk sygdom.


Der har pågået en afklaring, som er sendt ud til alle medlemmer af Psykiatriforum sammen med forløbsprogrammerne. Samarbejdsaftalens afsnit 6.1 er blevet præciseret, således det nu fremgår tydeligt, at implementeringen omfatter de anbefalinger, der vedrører det tværsektorielle samarbejde.


Parterne har nu haft mulighed for at afklare kravene samarbejdsaftalen stiller, og om man kan tilslutte sig aftalen forud for politisk godkendelse.


Samarbejdsaftale om børn og unge i psykisk mistrivsel

Aftalen består af tre delindsatser:

 • Implementering af Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for børn og unge med psykisk sygdom med fokus på de generiske anbefalinger, der vedrører det tværsektorielle samarbejde.
 • Oprettelse af en elektronisk kommunikationsvej mellem almen praksis og kommuner om børn og unge i psykisk mistrivsel med henblik på at styrke samarbejdet og dialogen. Konkret anvendes korrespondancemeddelelser, hvilket stiller krav til IT-infrastrukturen.
 • Rådgivning fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Der tilbydes blandt andet faste kontaktpersoner og faste mødetidspunkter for sparring og rådgivning.


Delindsatserne bygger på eksisterende positive erfaringer fra en række satspuljeprojekter samt eksisterende tilbud i visse kommuner.


Samarbejdsaftalen forholder sig ikke til de konkrete indsatser, der eventuelt iværksættes i kommunerne, hos de praktiserende læger eller i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.


Bemærkninger fra kommenteringsrunden fremgår af dagsorden i Psykiatriforum d. 15. september 2022, hvor punktet er udskudt fra.


Videre proces

Efter endelig godkendelse af aftale i Sundhedsstyregruppen d. 10. november, vil der blive igangsat en proces for politisk godkendelse:

 • December 2022: Godkendelse i Sundhedssamarbejdsudvalget
 • Januar-marts 2023: Godkendelse i byråd og regionsråd
 • 2023: Implementering


Der udarbejdes en administrativ status på implementering af samarbejdsaftalen hvert 2. år. Den første administrative opfølgning vil være i Psykiatriforum og Sundhedsstyregruppen i 2./3. kvartal af 2024.

Beslutning

Psykiatriforum drøftede tilslutningen til samarbejdsaftalen, hvor der blev afgivet følgende bemærkninger:

-
Ønske om at tilføje delen om
ansvarlig kontaktperson fra forløbsprogrammerne til teksten i samarbejdsaftalen. Dette var der opbakning til.

-
De Lokale Samarbejdsråd (LSR) bør inddrages i implementeringen.

-
Udmøntningen af 10-årsplanen for psykiatri skal følges tæt. Samarbejdsaftalen danner fundament for udmøntningen af 10-årsplanen i Midtjylland.

-
Projektet i Syddjurs Kommune følges tæt, hvor det er hensigten, at aftalen kan genbesøges, hvis erfaringerne fra projektet giver anledning til yderligere tiltag.


Der var generelt opbakning, hvor alle parter kunne forpligte sig til aftalen, bortset fra Favrskov, Skive og Struer kommuner. Det blev aftalt, at de pågældende kommuner, hvis vurderingen efterfølgende ændres, giver en melding til sekretariatet, såfremt de alligevel kan tilslutte sig aftalen.


Bemærkningerne blev taget med til møde i Sundhedsstyregruppen forud for administrativ godkendelse.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-116-21

2. Opfølgning på Rammepapir for samarbejde om udgående ambulante teams

Det indstilles,

at hver klynge giver en mundtlig opfølgning på egen klynges evaluering, og
at Psykiatriforum drøfter, hvad opfølgningen giver anledning på baggrund af de mundtlige tilbagemeldinger fra klyngerne.

Sagsfremstilling

Det blev på møde i Psykiatriforum d. 5. maj besluttet, at der skulle laves klyngevise opfølgninger på de indsendte evalueringer af implementeringen af Rammepapir for samarbejde om udgående ambulante teams til medtagelse på møde i Psykiatriforum d. 15. september.


Forud for mødet d. 15. september modtog sekretariatet tilbagemelding fra samtlige klynger. Sagen havde på det tidspunkt været behandlet på klyngestyregruppemøde i Horsensklyngen. Øvrige klynger ville drøfte sagen på kommende møder i klyngestyregrupperne, hvorfor punktet blev udskudt til indeværende møde i Psykiatriforum.


Sekretariatet har på tidspunktet for udsendelse af dagsordenen ikke modtaget tilbagemeldinger fra de resterende klynger, hvorfor der lægges op til, at repræsentant(er) fra hver klynge giver en mundtlig opfølgning på egen klynges evaluering - herunder i forhold til:


 • Hvorvidt man er lykkes med tilbundsgående implementering af rammepapiret og principperne heri?
 • Hvad evalueringen evt. giver anledning til at sætte fokus på lokalt med henblik på at forbedre og ensarte det tværgående samarbejde og sikre en mere systematisk implementering af principperne beskrevet i rammepapiret?

Beslutning

Overordnet deler tilbagemeldingerne fra klyngerne konklusionen fra evalueringen, hvor samarbejdet umiddelbart er velfungerende, de steder rammepapiret er implementeret, men det er i høj grad afhængig af relationen. Erfaringen fra prøvehandlingen i Aarhusklyngen med bostøtter viser, at principperne i rammepapiret er vigtige og relevante, hvis der arbejdes systematisk med dem.

Der igangsættes ikke yderligere tiltag fra Psykiatriforums side.


En repræsentant fra hver klynge afgav en mundtlig afrapportering på mødet.


Midtklyngen:

 • - Positive erfaringer med arbejdet med rammepapiret.
 • - Relationer har stor betydning.
 • - Fysisk samarbejde som fx Psykiatriens Hus i Silkeborg giver mulighed for et tættere samarbejde, hvor relationerne igen har stor betydning.
 • - Midtklyngen vurderer ikke, at der er behov for yderligere fokus på implementering af rammepapiret. Dog var der opmærksomhed på følgende i det videre samarbejde:
  • Behov for hurtigere opfølgning.
  • Undersøge mulighederne for at udvide samarbejdet.
  • Der er behov for et fælles perspektiv på, hvad der er en akut situation.


Randersklyngen:

 • Der har ikke været en stor volumen i borgerflowet, hvilket betyder, at der ikke har været mange erfaringer indtil videre. Dog er erfaringerne med de forløb, der har været, positive.
 • Der er et ønske om mere fælles skolebænk.
 • Almen praksis har et ønske om mere kommunikation fra hospitalspsykiatrien i form af en kort status, når der har været kontakt med borgere, så de kan planlægge det videre forløb – fx hvis der er behov for opfølgning fra egen læge.
 • Der er igangsat en prøvehandling i Syddjurs Kommune, hvor kommunale og regionale medarbejdere kører ud til borgeren sammen.


Gødstrupklyngen:

 • Positive erfaringer med arbejdet med rammepapiret.
 • Relationer har dog stor betydning.
 • Der er en vis forskel mellem kommunerne.
 • Der er ikke igangsat yderligere tiltag.


Aarhusklyngen:

 • Samarbejdet virker, der hvor der er relation.
 • Der er igangsat en prøvehandling mellem bostøtter og de udgående teams. Erfaringerne herfra viser, at det er svært, når der ikke er en tæt relation. Her bliver principperne fra rammepapiret vigtige, da der arbejdes mere systematisk efter dem.


Horsensklyngen:

 • Positiv evaluering, men der skal ses på rammepapirerne på et møde mhp. at være mere undersøgende ned i principperne, og hvorvidt de er implementeret fyldestgørende. Møderne har ikke været afholdt endnu.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-116-21

3. Nedlæggelse af psykiatriforum og det videre arbejde

Det indstilles,

at orienteringen om nedlæggelse af psykiatriforum tages til efterretning.
at Psykiatriforum drøfter, hvordan vi i højere grad kan sætte hastighed og nå i mål med et mere forpligtende samarbejde.

Sagsfremstilling

Sundhedsreformen har fastlagt sundhedsklyngerne som en central ramme for samarbejdet om psykiatrien, og dermed med sundhedsaftalen som organisatorisk og politisk ophæng. Dette er i tråd med beslutninger i KKR Midtjylland og Kontaktudvalget i efteråret 2021 om, at psykiatrien organiseres i Sundhedssamarbejdet.


Det foreslås derfor, at samarbejdet om psykiatrien forankres i den tværsektorielle organisering om sundhedsaftalen i regi af Sundhedsstyregruppen og klyngerne, og at Psykiatriforum nedlægges.


Regionens psykiatriledelse har derudover, selvom Psykiatriforum nedlægges, fremover mulighed for at indgå i dialog med alle kommunerne på de kvartalsvise DASSOS- og KOSU-møder, når der er behov for det. Endelig beslutning om nedlæggelse af Psykiatriforum træffes i KD-Net den 4. november og Sundhedsstyregruppen den 10. november


Samarbejdet i regi af psykiatrien vil fremadrettet være et af de vigtigste arbejdsområder i samarbejdsfeltet herunder den forestående udmøntning af en 10-årsplan for psykiatrien. Politisk er der forventninger om markante forbedringer og bedre sammenhæng for borgere med psykisk mistrivsel eller sygdom herunder et tættere og mere forpligtende samarbejde. På mødet vil der blive mulighed for at komme med input til, hvordan vi i højere grad kan sætte hastighed og nå i mål med et mere forpligtende samarbejde.

Beslutning

Formandskabet indledte med en orientering om baggrunden for nedlæggelsen af Psykiatriforum samt om den videre beslutningsproces ift. nedlæggelsen af Psykiatriforum:

 • Psykiatri står øverst på den sundhedspolitiske dagsorden både kommunalt og regionalt i Midtjylland.
 • Nationalt står psykiatrien også højt på den sundhedspolitiske dagsorden. Det forventes, at udmøntningen af 10-årsplanen for psykiatrien i høj grad bliver styrende for arbejdet med psykiatri og trivsel i den kommende periode.
 • Hensigten med nedlæggelsen af Psykiatriforum er, at psykiatrien skal sidestilles med somatikken, og derfor lægges det videre arbejde med psykiatrien ind i det øverst tværsektorielle administrative niveau i Midtjylland i form af Sundhedsstyregruppen.
 • Nedlæggelsen af Psykiatriforum blev godkendt i KD-Net den 4. november 2022 samt i Sundhedsstyregruppen den 10. november 2022.


Beslutningen blev drøftet, og der blev afgivet følgende bemærkninger, der bør være fokus på i det videre arbejde med psykiatri og trivsel:

 • Der er behov for at drøfte 10-årsplanen for psykiatrien i fællesskab, når der nationalt sættes retning for udmøntningen af den politiske aftale.
 • Punkter der vedrører psykiatri skal planlægges i slutningen eller starten af hhv. DASSOS og KOSU, således hospitalspsykiatrien eller repræsentanter fra et af de to fora kan deltage, såfremt der er behov for det.
 • Der er en generel bekymring fra hospitalspsykiatrien ift. risikoen for, at de alene bliver bærende for psykiatridagsordenen, da de dækker alle klynger. Der var i den forbindelse opbakning til og opmærksomhed på, at alle parter har et ansvar ift. psykiatri – og at de kommunale repræsentanter i Sundhedsstyregruppen repræsenterer alle 19 kommuner.
 • PLO-Midtjylland bakker op om beslutningen, men ønsker at Sundhedsstyregruppen tager ejerskab over psykiatridagsordenen, og at der ikke bliver lagt for meget ud i klyngerne. Der er behov for fælles retning på dette område. Derudover en opmærksomhed på, at trivsel naturligvis er vigtigt, men mange andre målgrupper også er meget centrale i det tværsektorielle samarbejde.
 • Det er vigtigt at tænke børne- og ungeområdet ind i samarbejdet. De skal eventuelt inviteres ind i DASSOS eller KOSU efter behov på lige fod med hospitalspsykiatrien.


Udover ovenstående bemærkninger blev det afslutningsvist besluttet, at der skal laves et forecast på kommende tematikker/sager vedr. psykiatri og trivsel. Dette skal være med til at styre planlægningen af de kommende møder i DASSOS og KOSU ift. behovet for at invitere eksterne repræsentanter ind.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-116-21

4. Eventuelt

Beslutning

Ingen bem.

Tilbage til toppen