Mødeplan 2022:

9. februar
5. maj
15. september
10. november

Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Psykiatriforum
den 5. maj 2022 kl. 10:15
i Viborg Rådhus, Multisalen

Mødedeltagere:

 

Annette Ørbæk Andersen, direktør, Ringkøbing-Skjern Kommune (afbud)

Dorthe Lykke Jensen, forvaltningschef, Samsø Kommune

Hans Christian Knudsen, Beskæftigelseschef, Hedensted Kommune

Helene Bækmark, direktør, Randers Kommune

Henrik Juul Kjær, fagchef, Ringkøbing-Skjern Kommune (afbud)
Jes Svenninggaard, direktør, Horsens Kommune

Jesper Thyrring Møller, kommunaldirektør, Struer Kommune

Jette Lorenzen, direktør, Odder Kommune

Karen Heebøll, direktør, Ikast-Brande Kommune

Katrine Axél, direktør, Syddjurs Kommune

Kenneth Koed Nielsen, direktør, Norddjurs Kommune

Lars Haarder, direktør, Skive Kommune

Lasse Sigen Jakobsen, kommunaldirektør, Viborg Kommune

Lauge Clemmensen, direktør, Silkeborg Kommune

Lone Rasmussen, direktør, Skanderborg Kommune

Lotte Henriksen, socialchef, Aarhus Kommune

Lotte Junker, direktør, Struer Kommune

Marianne Berthelsen, direktør, Hedensted Kommune

Mette Andreassen, direktør, Viborg Kommune

Pia Ulv Helleland, direktør, Lemvig Kommune

Rasmus Byskov-Nielsen, direktør og formand for Børne- og Kulturchefforeningen, Ikast-Brande Kommune

Søren Liner Christensen, direktør, Herning kommune (afbud)

Thomas Krarup, direktør, Randers Kommune

Ulrik Johansen, direktør, Favrskov Kommune

Christian Nordbek, chefkonsulent, KKR-sekretariatet

Jonna Holm Petersen, specialkonsulent, KKR-sekretariatet

Maria Eeg Smidt, teamleder, Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat

Mark Brix Christensen, konsulent, Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat

 

Henrik Idriss Kise, formand, PLO-M

 

Anders Kjærulff, koncerndirektør, Region Midtjylland

Tina Ebler, hospitalsdirektør, Psykiatrien, Region Midtjylland

Phuong le Reisinia, lægefaglig direktør, Psykiatrien, Region Midtjylland

Claus Lassen Graversen, sygeplejefaglig direktør, Psykiatrien, Region Midtjylland

Ann Britt Wetche, Socialdirektør, Region Midtjylland

Dorthe Klith, kontorchef, Sundhedsplanlægning

Anja Skaarup, specialkonsulent, Psykiatrien, Region Midtjylland

Sidse Gottlieb Jensen, AC-fuldmægtig, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland

 

 

 


Sagnr.: 1-01-72-116-21

1. Velkomst og introduktion v/ formandskabet

Det indstilles,

at formandskabet giver en kort velkomst og præsentation.

Sagsfremstilling

Siden mødet i Psykiatriforum i februar har KD-Net konstitueret sig, og Lasse Jacobsen er ny KOSU-formand samt medformand for Psykiatriforum.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-116-21

2. Udvikling af den nære psykiatri

Det indstilles,

at Psykiatriforum drøfter de største problemstillinger indenfor psykiatrien med henblik på at give input til fokusområder i ny sundhedsaftale samt rammeaftale på det sociale område.


Sagsfremstilling

Dorthe Klith, kontorchef, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland og Maria Eeg Smidt, teamleder, Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat, indleder punktet med et kort rammesættende oplæg om igangsatte udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen og rammeaftalen ift. psykiatri.


At forbedre og udvikle den nære psykiatri er højt prioriteret i Midtjylland mellem regionen, kommunerne og PLO-Midtjylland. Den nære psykiatri er et prioriteret indsatsområde i den gældende sundhedsaftale samt rammeaftale på det sociale område, hvor der er sat særligt fokus på mental sundhed hos børn og unge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom. Da rammeaftalen udløber med udgangen af 2022 og sundhedsaftalen medio 2023, er processen for at udarbejde nye aftaler igangsat.


Psykiatriforum kan på dagens møde give input til indholdet i aftalerne ift. det tværsektorielle samarbejde om den nære psykiatri.


Afsættet for det videre samarbejde om den nære psykiatri

Der er fortsat fokus på den nære psykiatri og udviklingen af gode løsninger, der kan løfte kvaliteten og sammenhængen i de borger- og patientforløb, der går på tværs af sektorer. Regeringen har igangsat et arbejde mhp. et generelt løft af psykiatrien med et ønske om en 10-årsplan for psykiatrien.


Derudover viser den nationale sundhedsprofil, der blev præsenteret i marts 2022, en række negative tendenser indenfor den mentale sundhed i Region Midtjylland:

 • Der er fra 2013 til 2021 sket et fald fra 76% til 67% i andelen, der angiver, at deres trivsel og livskvalitet er god.
 • I perioden fra 2013 til 2021 har der været en stigning i andelen af personer, der har en høj score på stress-skalaen, fra 19% til 29%.
 • I perioden fra 2013 til 2021 har der været en stigning fra 4% til 8% i andelen af personer, som er meget generet af ængstelse, nervøsitet, uro og angst.
 • I perioden fra 2017 til 2021 har der været en stigning i andelen af personer, der har symptomer på depression, fra 6% til 8%.
 • I perioden fra 2017 til 2021 har der været en stigning i andelen af personer, der føler sig ensomme. Den højeste forekomst ses blandt de 16-19-årige (24%).
 • I perioden 2013 til 2021 ses en forværring i den mentale sundhed. Forværringen af den mentale sundhed ses specielt hos unge mænd og kvinder (16-24-årige), men med en overrepræsentation af unge kvinder, hvor over 34,4% kvinder har en lav score på mental sundhed.


Med dette afsæt drøfter Psykiatriforum de største problemstillinger indenfor psykiatrien med fokus på at sætte retning for det fremtidige samarbejde om den nære psykiatri. Drøftelsen tager udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvad skal vi i fællesskab lykkes med at ændre for borgerne i Midtjylland ift. den nære psykiatri om 5 år og om 10 år?
 • Hvilke emner/temaer kalder det på, som de vigtigste at prioritere i den nye midtjyske sundhedsaftale og rammeaftale ift. psykiatri?
 • Hvilke udfordringer og hensyn er essentielle omdrejningspunkter for at lykkes med det?
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-116-21

3. Evaluering af rammepapir for samarbejdet om udgående ambulante teams

Det indstilles,

at Psykiatriforum opfordrer klyngerne til at drøfte egen evaluering i den enkelte klynge.
at Psykiatriforum på næstkommende møde (d. 15. sept.) drøfter tilbagemeldinger fra klyngerne på baggrund af de klyngevise drøftelser.

Sagsfremstilling

Tina Ebler og Jes Svenninggaard vil kort orientere om evalueringen af rammepapiret og den videre proces.


Der blev i regi af Alliancen om den nære psykiatri i 2019 udarbejdet et rammepapir for tværsektorielt samarbejde om udgående ambulante teams i psykiatrien: Rammepapir for samarbejde om udgående ambulante teams (initiativ 9) - Sundhedsaftalen (rm.dk). Rammepapiret er godkendt i Regionsrådet og de 19 midtjyske kommuner, og det sætter rammen for samarbejdet mellem kommuner, region og almen praksis om regionale udgående teams i psykiatrien. Fem samarbejdsprincipper udgør kernen i rammepapiret. Det handler om gensidig samarbejds- og informationspligt, kort reaktionstid, tilgængelighed, relationsdannelse samt rådgivning og sparring.


Sundhedsstyregruppen besluttede i maj 2021, at testperioden skulle forlænges fra 2020 til og med 2021, således, at rammepapiret var implementeret i alle klynger med udgangen af 2021. Det blev desuden besluttet, at rammepapiret skulle evalueres i foråret 2022. Jes Svenninggaard, direktør i Horsens Kommune, og Tina Ebler, hospitalsdirektør i Psykiatrien, er formandskab for evalueringen og arbejdet med implementering af rammepapir for udgående ambulante teams.


Evaluering af rammepapir for samarbejde om udgående ambulante teams

Alle klyngerne modtog i januar 2022 et evalueringsskema til evaluering af rammepapiret og implementeringen af det. Evalueringerne fra klyngerne viser overordnet følgende:

 • Der er et godt samarbejde omkring de udgående ambulante teams i klyngerne.
 • Dog er samarbejdet i vid udstrækning etableret uafhængigt af rammepapiret, og der er en høj grad af forskellighed i, hvordan samarbejdet lokalt er etableret – det er således ikke præget af en systematisk implementering af principperne.
 • Samarbejdet bygger i høj grad på personafhængige samarbejdsrelationer.
 • Yderst positive erfaringer med samarbejdet forankret i Psykiatriens Hus i hhv. Aarhus og Silkeborg samt Psykiatrien i Nordvest, men i mindre grad udenfor husene.
 • Indsatserne på tværs af klyngerne er ikke ensartede – og heller ikke lokalt i klyngerne.
 • Der leves ikke altid op til princippet om hurtig opfølgning.


Videre proces

Formandskabet foreslår på baggrund af de forskellige tilbagemeldinger, at klyngerne får mulighed for at drøfte egen evaluering i den enkelte klynge. Der opfordres derfor til, at evalueringen fra den enkelte klynge dagsordenssættes på møde i den enkelte klyngestyregruppe med fokus på at drøfte, hvad evalueringen giver anledning til at sætte fokus på lokalt med henblik på at forbedre og ensarte det tværgående samarbejde og sikre en mere systematisk implementering af principperne beskrevet i rammepapiret.


Psykiatriforum vil herefter drøfte tilbagemeldingerne på næste møde i september.Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-116-21

4. Skriftlige Orienteringer

Det indstilles,

at orienteringer tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering vedr. netværk for oligofrenipsykiatri

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte i marts 2014 samarbejdsaftale om oligofrenipsykiatri. Implementeringen af samarbejdsaftalen har været udskudt ad flere omgange, men implementeringen er nu i fuld gang. Der er udarbejdet en kontaktpersonsliste, hvor næsten alle kommuner har meldt ind med en oligofrenisagkyndig. Desuden er netværk for oligofrenipsykiatri etableret. Netværket mødes to gange årligt og har for nyligt mødtes i april. Næste møde forventes til efteråret. Der blev desuden senest afholdt oligofrenipsykiatri-kursus i marts.Udkast til revideret rammeaftale for anvendelse af korrespondancebreve

Der har været etableret en skrivegruppe, som har haft til opgave et udarbejde udkast til en revideret rammeaftale for anvendelse af korrespondancebreve. Opgaven har bestået i, at rammeaftalen også skal omfatte det kommunale socialområde samt det regionale socialområde og almen praksis. Der er nu udarbejdet et revideret udkast til en rammeaftale, som sendes til kommentering i region, kommuner og hos almen praksis (PLO-M) i løbet af maj. Det reviderede udkast omfatter nu socialområdet, således det er aftalt, at der skal kommunikeres elektronisk mellem hospital, det regionale socialområde, almen praksis og kommunerne (sundhedsområdet og socialområdet).


Udkast til revideret rammeaftale samt oversigt over ændringer er vedlagt.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-116-21

5. Evt.

Tilbage til toppen