Sundhedsstyregruppen nedsatte i november 2018 arbejdsgruppe vedr. model for fælles visitationsenheder i de fem klynger. 

Se kommissorium, deltagerliste og tidsplan.