En af hovedoverskrifterne for den nationale indsats for den ældre medicinske patient er "en indsats, der hænger mere sammen". Der er afsat særlige satspuljemidler til at afprøve forsøg med konkrete modeller for brug af kompetencer på tværs af kommuner, regioner og evt. almen praksis for at skabe større sammenhæng i indsatsen for de svageste ældre.

Region Midtjylland og kommunerne i regionen gennemfører i regi af sundhedsaftalen og klyngesamarbejdet projektet "Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt".

De fem klynger undersøger og tester, hvordan man på tværs af sundhedssektorerne kan organisere en fælles opgaveløsning så det er mest optimalt i forhold til borgerens behov og de givne forhold, herunder bedst mulig udnyttelse af de sundhedsfaglige kompetencer.

Projektet har til formål:

  • At sikre den rette indsats for den ældre borger allerede ved den første kontakt med sundhedsvæsenet.
  • At skabe sikre overgange mellem sektorerne og forebygge uhensigtsmæssige / unødvendige indlæggelser eller genindlæggelser af ældre borgere
  • At yde en fælles indsats med tidlig opfølgning inden for 24 timer efter udskrivelse med henblik på at forebygge uhensigtsmæssige/unødvendige genindlæggelser
  • At udvikle integrerede samarbejdsmodeller og at undersøge, hvad der har den bedste effekt set ud fra et Triple Aim-perspektiv: Sundhedstilstanden for de svageste ældre medicinske patienter, klinisk og brugeroplevet kvalitet samt omkostninger per capita.

Målet er, i fælles beslutningstagen med den enkelte borger/patient og pårørende, at identificere, hvilken indsats/hvilket tilbud eller forløb, der er det bedste for borgeren og derved sikre, at de akut syge svageste ældre får det rette tilbud ved den første kontakt, hvad enten det er indlæggelse på hospitalet, på en kommunal akutplads eller om det er behandling i eget hjem.

Indsatsen støttes af læringsfællesskaber, der skal sikre videndeling og erfaringsudveksling mellem klyngerne.

For mere information kontakt:

Strategisk konsulent Jacob Møller Jørgensen, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune på jamoj@aarhus.dk eller tlf. 41 85 56 60


Specialkonsulent Mette Byrgiel Bach, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland på mette.byrgiel.bach@rm.dk eller 21 36 52 13