Afrapportering af satspuljeprojektet ”Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt” består af en samlet afrapportering til Sundhedsstyrelsen, en ekstern evaluering udarbejdet af Implement og Vive, samt analyser og delevalueringer udarbejdet af de enkelte delprojekter. Alle nedenstående analyser og evalueringer er således en del af det samlede afrapporteringsmateriale for satspuljeprojektet.

Yderligere afrapporteringsmateriale uploades i takt med færdiggørelse

 

Organisationsanalyse: Fælles visitation i Randersklyngen og Midtklyngen

I regi af satspuljeprojektet ”Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt” er der udarbejdet en organisationsanalyse af den del af projektet der omfatter koordineret / fælles visitation. Det drejer sig om den del af satspuljeprojektet, der gennemføres i klyngerne Midt og Randers.

Defactum har udarbejdet analysen.

Formålet med analysen har været at identificere hvilke organisatoriske vilkår – knyttet til den fælles visitation – som virker fremmende/hæmmende for, at de svageste ældre ved akut sygdom får det rette tilbud ved den første kontakt i vagttid. Organisationsanalysen giver svar på, hvilke fremmende/hæmmende faktorer, der kan tænkes ind i en eventuel fremtidig implementering af fælles visitationsenheder.

Organisationsanalysen har ikke til formål at pege på den ene model frem for den anden. Organisationsanalysen belyser, hvilke organisatoriske udfordringer/barrierer projekterne er stødt på undervejs, samt hvilke interventioner, der har givet positive/fremmende resultater i arbejdet for at skabe en fælles visitation på tværs af almen praksis, kommunalt og regionalt regi.

Den samlede rapport er på 25 sider + bilag (metodevalg og detaljeret beskrivelse af vagtlægens handlemuligheder). Analysen indledes med en opsummering og konklusion.

 

”Hvem hjælper mor og far?” En kvalitativ undersøgelse af voksne børns omsorgsfortællinger som pårørende til ældre skrøbelige borgere”

Jonas Thorborg Stage har i sit speciale (2019) fra AAU, Sociologi og Socialt arbejde, undersøgt voksne børn som pårørende til ældre skrøbelige borgere (65+). De voksne børn er centralt placerede i den sundhedspolitiske dagsorden, når der tales om et borgernært og sammenhængende sundhedsvæsen med hjælp fra inddragelse af patienter og pårørende. Specialet tager afsæt i Vestklyngens delprojekt i satspuljeprojektet ”Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt”.

En forkortet udgave af specialet kan læses her. Kapitel to omhandler opsummering og konklusion, herunder kort over omsorgstyper og tabeller over hæmmende, fremmende faktorer, betydningen af sociale faktorer samt facetter af ældreomsorgen.

 

Tidlig opfølgning hos de skrøbeligste ældre efter udskrivelse fra hospitalet – en fælles indsats på tværs af sektorer

Aarhusklyngen har gennemført delprojektet ”Tidlig opfølgning hos de skrøbeligste ældre efter udskrivelse fra hospitalet – en Fælles Indsats på tværs af sektorer”. Projektet er et samarbejde mellem Magistraten for Sundhed og Omsorg (MSO), Aarhus Kommune og Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital (AUH). Projektet er en del af spor 2 (opfølgning efter udskrivelse) i satspuljeprojektet ”Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt”. Formålet var at undersøge, hvordan man på tværs af sundhedssektoren kan organisere tidlig opfølgning inden for 24 timer efter udskrivelse målt på akutte genindlæggelser, dødelighed, funktionsevne, patienttilfredshed og sundhedsøkonomiske omkostninger. Indsatsen omfattede afprøvning af om det har betydning hvilke sundhedsfaglige ressourcer, der varetager en tidligere opfølgning.  

Aarhusklyngens rapport om indsatsen.

Aarhusklyngens rapport om indsatsen – i et overblik.

 

Kom godt hjem – udskrivelse af de svageste ældre

Vestklyngen har gennemført delprojektet ” Kom godt hjem – udskrivelse af de svageste ældre”. Projektet er et samarbejde mellem Hospitalsenheden vest og de seks kommuner i Vestklyngen. Projektet er en del af spor 2 (opfølgning efter udskrivelse) i satspuljeprojektet ”Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt”. Delprojektet ”Kom godt hjem” har udviklet og afprøvet tre tværsektorielle samarbejdsmodeller med fokus på overgange for de svageste ældre ved udskrivelse fra hospital til kommune: Udskrivningsmøde i video, Modtagebesøg ved kommunale sygeplejerske inden for 24 timer efter udskrivelse og Specialiseret rådgivning via video.

Vestklyngens rapport om indsatsen

 

Sundhedsvisitation Midt

Midtklyngen har gennemført delprojektet ”Sundhedsvisitation – Midt”. Projektet er et samarbejde mellem HE Midt og kommunerne Skive, Viborg og Silkeborg. Projektet er en del af spor 1 (koordineret / fælles visitation) i satspuljeprojektet ”Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt”. Sundhedsvisitation Midt er en videreudvikling af det eksisterende callcenter, som vejleder de praktiserende læger om kommunale alternativer til indlæggelse og faciliteret samarbejdet imellem borgernes praktiserende læge og bopælskommune til gavn for den enkelte borger. Indsatsen er udvidet til også at gælde i vagttid frem til klokken 22.00

Midtklyngens opfølgning på indsatsen.