I projektet ”Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt” har vi prioriteret at afholde en række læringsseminarer.

Læringsseminarerne skal bidrage til, at delprojekterne ikke lever "et stille liv" uden mulighed for at stifte bekendtskab med indsatserne i de andre klynger. Samtidig er der en række temaer som går igen, uanset hvilken vinkel man har valgt ind i projektet.

 

Afsluttende læringsseminarer – 2019/20

Som afslutning på satspuljeprojektet er det valgt at holde fire læringsseminarer, der sætter fokus på hvert deres del af DÆMP-satspuljeprojektet "Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt".

 

Opsamling fra Midtklyngen den 12. december 2019:

Opsamling på projektet og læringsseminarets drøftelse

 

Opsamling fra Horsensklyngen den 29. januar 2020:

Sektorovergange – fra et evidensbaseret perspektiv

Resultater fra læringsseminarets mentimeter:

Den gode indlæggelse

Den gode modtagelse

Den gode udskrivning

 

Opsamling fra Vestklyngen den 6. februar 2020:

Plancher: Resultater, refleksionsspørgsmål om sygeplejer og koordinering, pårørende-typer samt refleksionsspørgsmål om pårørendes betydning i sundhedsarbejdet.

 

Læringsseminar – januar 2019

Det andet læringsseminar have fokus på de foreløbige, praksisnære erfaringer med indsatserne og vi blev præsenteret for de foreløbige resultater fra Defactums forskningsprojektet om brugeroplevet kvalitet, hvor de følger satspuljeprojektet og bruger cases fra delprojekterne.

Deltagere: sygeplejersker, mellemledere og projektmedarbejdere fra den kommunale sygepleje og hospitaler.

Materiale:

 

Læringsseminar – januar 2018

Det første læringsseminar blev holdt ud fra devisen om, at der kan være god fælles læring i ikke kun at dele succeser og efterrationaliseringer, men også erfaringer og indledende overvejelser.

De fem delprojekter hver især ansvar for at inddrage borgere / patienter og koordinere med almen praksis i implementering af deres projekter. Læringsseminaret satte fokus på hvordan der koordineres og inddrages.

Deltagere: sygeplejersker, mellemledere, praksiskoordinatorer, projektmedarbejdere fra almen praksis, kommunal sygepleje og hospitaler.

Opsamling på læringsseminaret.

Program, oplæg, metodebog og flip-overs

 

... Hvilken feedback er der givet?

”Oplæggene med borger og læge perspektiver var super fine og satte refleksioner i gang.”

”… jeg [var] forbløffet over, at det ikke ved lidt benarbejde […]var lykkedes at få en praktiserende læge i hver gruppe - nu når involveringen af praksis var et af emnerne - tror ikke indsatsen herfor har været målrettet nok.”

”Jeg synes, vi fik flere nye aspekter på projektet og nyt at arbejde videre med, sammenholdt med, at vi allerede har gjort os mange gode og brugbare erfaringer, omend de måske ikke umiddelbart kan kvalitetssikres i indhentet data. Det kommer.”

”Men jeg fik især med mig i baggagen, hvordan jeg vil gribe fremadrettede projekter an – både i forhold til borgerperspektiv, men også i forhold til inddragelse af ’egne’ praktiserende læger. – Alt i alt en givtig dag.”

”Jeg synes det var en god dag og synes det gav god mening at være med  - jeg hæfter mig også ved "den nysgerrige antropolog" var god at have med til styring af dagen.”

”Generelt tror jeg at udbytte af disse møder er når der arbejdes i grupperne  så her skal fokuseres og  tænker herudover det kunne  have været godt med mere konkret tilgang /status på hver enkelt projekt  - men det kom jo lidt undervejs ...”