Denne side udbygges løbende med diverse inspiration om projekter, der er iværksat i forbindelse med DÆMP-satspuljeprojektet, både i vores egen region og i de andre regioner. 

 

Aarhusklyngen: MPI-screeningsværktøj

Multi-dimensionelt Prognostisk Indeks (MPI), er et værktøj, der bruges af Aarhusklyngen til at identificere de skrøbelige ældre, som indgår i DÆMP-delprojektet ”Fælles indsats”.

Redskabet er baseret på 'Comprehensive Geriatric Assessment' (CGA), der prædikterer kort- og langsigtet dødelighed hos ældre mennesker. Der scores på otte forskellige emner: boform, medicinforbrug, funktionsniveau (daglige og instrumentelle færdigheder), mental status, tryksårsrisiko, ernæring og grad af sygelighed. Hver enkelt score vægtes og en samlet score beregner, om patienten har ”ingen/mild”, ”moderat” eller ”svær” grad af skrøbelighed.

Anvendelse af redskabet kræver ikke specialkompetencer, men der er behov for introduktion i form af sidemandsoplæring i ca. 1 time med gennemgang af testmanual og registrering i elektronisk database. Terapeut eller sygeplejerske laver vurderingen undtagen vurdering af sygelighed, der udføres af læge. For rutinerede brugere af proceduren tager det ca. 5 min. for patientens terapeut/sygeplejerske og ca. 2 min. for patientens læge at udføre MPI-vurderingen ved udskrivning.  

Patienter, som vurderes enten at have "moderat skrøbelighed" eller ”svær skrøbelighed”, vil ved udskrivning fra hospitalet få tilbudt besøg inden for 24 timer af geriatrisk team eller kommunal sygeplejerske. Hvilken opfølgning der tilbydes fordeles ved lodtrækning.

Redskabet anvendes elektronisk. Aarhusklyngen arbejder på anvende den som en applikation – og i bedste fald - som en del af EPJ.

MPI-værktøjet.

 

Vestklyngen: Udskrivningsmøde via video og videovejledninger

Vestklyngen har i foråret 2019 udsendt nyhedsbrev fra deres projektet ”Kom godt hjem”. Nyhedsbrevet omhandler blandt andet, hvordan pårørende har oplevet udskrivningsmøde via video og videovejledning til videovejledninger til Aspen 3-punkts korset. 

 

Information på praksis.dk

Projektet i Horsensklyngen startede op 1. februar 2017 og forud for opstart blev der sendt information ud til Horsensklyngens læger. Se informationen.

Projektet i Randersklyngen pilottester fra den 10. januar 2018 indsatsen for at sikre den akut syge ældre medicinske patient det rette tilbud ved første henvendelse. Se den information, der er sendt ud til Randersklyngens læger.

Projektet i Randersklyngen pilottester fra den 1. november 2018 muligheden for at koble en akutsygeplejerske fra patientens hjemkommune på visitationssamtalen i tidsrummet 16.00 – 21.00. Det kommunale tilbud til ældre medicinske patienter indgår derved i dialogen om, hvad der er det rette tilbud til den pågældende borger. De kommunale tilbud kan være en akutplads, en vagt i hjemmet, besøg af akutteamet med henblik på måling af vitalparametre eller lignende. Se den information, der er sendt ud til Randersklyngens læger.

 

Vestklyngen: I medierne

Projektet er blevet promoveret lokalt den 18. august 2017 – se Artikel fra DR.dk om projektet.

Vestklyngen har udsendt pressemeddelelse den 4. oktober 2018. Projektet er blevet promoveret den 8. oktober 2018 i ugeavisen.dk – se artiklen og i Holstebro Onsdag den 10. oktober 2018 - se artiklen.

Vestklyngens forsøg med modtagebesøg og videomøder er omtalt i Magasinet Pleje. Se artiklerne her og her.

 

Vestklyngen: Nyhedsbrev efteråret 2018

Vestklyngen har udsendt nyhedsbrev fra deres projektet ”Kom godt hjem”. Nyhedsbrevet omhandler blandt andet, hvordan patienter og pårørende har modtaget indsatsen.

 

Region Sjælland: ”De svageste ældre – en styrket indsats”

Region Sjælland deltager i det nationale satspuljeprojekt med et projekt om tværsektorielt teamsamarbejde for og med de svageste ældre. Projektet er inddelt i fire dele: Systematisk afprøvning af tre samarbejdsmodeller for tværsektorielt teamsamarbejde og ud- og afvikling af et kompetenceudviklingskursus i geriatri.

Mere om projektet.

 

Region Syddanmark: ”GERI-kufferten”

Region Syddanmark deltager i det nationale satspuljeprojekt med et projekt om tidlig opsporing af funktionstab og sygdom, så de sundhedsprofessionelle får bedre muligheder for at vurdere, om nyopstået sygdom hos de svageste ældre medicinske patienter kræver akut indlæggelse eller kan behandles i hjemmet. I projektet indgår en GERI-kuffert med udstyr til objektive kliniske helbredsmålinger og overførsel af data til en IT-platform med tværsektoriel tilgang. Udstyret kan anvendes af sygeplejen i borgerens (pleje-)bolig. Data og sygdomsoplysninger kvalificerer behandlende læges beslutningsgrundlag.

Mere om projektet.

 

”En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb – erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale”  

I 2013 blev der i Region Midtjylland gennemført en antropologisk undersøgelse af udfordringer og successer forbundet med tværsektorielle patientforløb. Målet var at skabe en række ”billeder” af konkrete udfordringer og successer i de tværsektorielle forløb, som de opleves af udvalgte patienter, pårørende og sundhedsfaglige – herunder oplevelser af samarbejdsformer, –flader og relationer.

Se undersøgelsen