HE Vest og kommunerne Lemvig, Struer og Holstebro har i perioden 2012-16 sammen gennemført et projekt om kompetenceudvikling, teknologi og dataunderstøttelse. 

Formålet med projektet var at iværksætte kompetenceudvikling, teknologi og dataunderstøttelse, der fremmer samarbejdet mellem de tre kommuner, Region Midtjylland, almen praksis og andre sundhedsaktører i det nære sundhedsvæsen.

Projektet fik følgende overordnede projektramme: Omstilling og udvikling af borgernære sundhedstilbud - flere løsninger ”i eget hjem”. 

Inden for denne ramme er gennemført tre delprojekter:

  • Delprojekt 1: Reduktion i antallet af forebyggelige indlæggelser
  • Delprojekt 2: Udvikling af mestrings-strategier for borgere med KOL
  • Delprojekt 3: Sårprojekt med afsæt i positive erfaringer fra eksisterende projekt

Inden for hvert delprojekt blev der så vidt muligt fokuseret på følgende tre delindsatsområder:

  • Faglig udvikling af sundhedsfaglige personalegrupper
  • Kompetenceudvikling inden for emnerne patient-empowerment, mestring og borgerinddragelse
  • Øget anvendelse af telemedicin og velfærdsteknolog

Evalueringsrapport for projektet samt bilag er offentliggjort i 2017 og kan findes her:

Baggrund

Sundheds- og Ældreministeriet (tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriet) afsatte i marts 2011 85 mio. kr. til et sundheds- og akuthus i Holstebro. Heraf blev der afsat 10 mio. kr. målrettet kompetenceløft, teknologi- og dataunderstøttelse i Nordvestjylland. Denne pulje blev udmøntet i projektet om kompetenceudvikling, teknologi og dataunderstøttelse til udvikling af det nære sundhedsvæsen på tværs af de nordvestjyske kommuner Holstebro, Lemvig og Struer og Region Midtjylland.