Data for 2022

Data for 2021

Data for 2020

Data for 2019

Data for 2018

Data for 2017

Data for 2016

Data for 2015

Data for 2014

 

Opfølgende hjemmebesøg er et tilbud til særligt sårbare borgere om at få et opfølgende besøg af egen læge og hjemmesygeplejerske i borgerens hjem i forlængelse af en hospitalsudskrivelse. Ved borgerens udskrivelse vurderer en sygeplejerske, om borgeren kunne have gavn af tilbuddet og screener herefter borgeren ud fra 10 spørgsmål i et skema. Borgerne bliver bl.a. målt på deres mestrings- og funktionsevne, samt om de har kognitive forstyrrelser og ændringer i medicinen. Opnår borgeren en pointscore på 23 eller derover, tilbydes borgeren et opfølgende hjemmebesøg og får en pjece med hjem, der opfodrer borgeren til at forberede nogle spørgsmål til lægen og sygeplejersken, samt at ringe til kommunen, såfremt de ikke hører mere til tilbuddet. De praktiserende læger kan ligeledes initiere et opfølgende hjemmebesøg, såfremt de mener, at en borger i deres praksis kan have behov herfor i forlængelse af en udskrivelse.

Tabellerne viser hvor mange borgere, der er screenet for behov for opfølgende hjemmebesøg i Aarhus klyngen. Dernæst viser tabellen, hvor mange af disse borgere, der scorer 23 point eller derover og som derfor skal tilbydes opfølgende hjemmebesøg. I den nederste kolonne ses antallet af opfølgende hjemmebesøg, som regionen har afregnet med de almen praktiserende læger i Aarhus klyngen hver måned. Der skal tages forbehold for, at afregningen for besøgene nogle gange kan finde sted måneden efter det opfølgende hjemmebesøg er afholdt, samt at datatrækket vil være forsinket i forhold til data i de ovenstående kolonner. Samsø kommune tilbyder ikke opfølgende hjemmebesøg, hvorfor de ikke optræder i tabellen.

Tallene i de første to kolonner baserer sig på et monitoreringsværktøj i Tableau, som trækker data på det elektroniske skema, som sygeplejerskerne udfylder ved screeningen. Data i den sidste kolonne baseres på udtræk fra regionens afregningssystem TARGIT.