Data for 2022

Data for 2021

Data for 2020

Data for 2019

Data for 2018

Data for 2017

Data for 2016

Data for 2015

Data for 2014

 

Opfølgende hjemmebesøg er et tilbud til særligt sårbare borgere om at få et opfølgende besøg af egen læge og hjemmesygeplejerske i borgerens hjem i forlængelse af en hospitalsudskrivelse. Ved borgerens udskrivelse vurderer en sygeplejerske, om borgeren kunne have gavn af tilbuddet og screener herefter borgeren ud fra 10 spørgsmål i et skema. Borgerne bliver bl.a. målt på deres mestrings- og funktionsevne, samt om de har kognitive forstyrrelser og ændringer i medicinen. Opnår borgeren en pointscore på 23 eller derover, tilbydes borgeren et opfølgende hjemmebesøg og får en pjece med hjem, der opfodrer borgeren til at forberede nogle spørgsmål til lægen og sygeplejersken, samt at ringe til kommunen, såfremt de ikke hører mere til tilbuddet. De praktiserende læger kan ligeledes initiere et opfølgende hjemmebesøg, såfremt de mener, at en borger i deres praksis kan have behov herfor i forlængelse af en udskrivelse.

Tabellerne viser udviklingen i screenings- og besøgsgennemførslen i Midtklyngen.

Den første tabel viser den generelle udvikling i de opfølgende hjemmebesøg i klyngen. I den første kolonne fremgår det, hvor mange borgere i kommunerne i Midtklyngen, der er screenet for opfølgende hjemmebesøg hver måned. I den næste kolonne ses hvor mange af disse borgere, der scorer ≥23 og som ikke siger nej til tilbuddet.

I den næste tabel er udviklingen i de opfølgende hjemmebesøg fordelt på kommunerne i klyngen. Det fremgår således her hvor mange borgere – med bopæl i den enkelte kommune – der er screenet til at få tilbuddet om opfølgende hjemmebesøg. I næste kolonne ses det, hvor mange 1. opfølgende hjemmebesøg, der er afregnet med almen praksis i den opgældende kommune.

Der skal tages forbehold for, at afregningen for besøgene nogle gange kan finde sted måneden efter det opfølgende hjemmebesøg er afholdt, samt at datatrækket vil være forsinket i forhold til data i de ovenstående kolonner.

Data om screening baserer sig på et monitoreringsværktøj i Tableau, som trækker data på det elektroniske skema, som sygeplejerskerne udfylder ved screeningen. Data om besøgsgennemførsel baseres på udtræk fra regionens afregningssystem TARGIT. Midtklyngen er først begyndt at bruge det elektroniske screeningsskema d. 1. maj 2014, hvorfor der, de to første tabeller, kun er tal herfra.

Tabellerne opdateres hver måned. Har du spørgsmål til tabellerne, kan du kontakte Charlotte Jensen i Sundhedsplanlægning i Region Midt på tlf.: 78412220 eller på mail: charlotte.jensen@stab.rm.dk