Borgere, der ønsker og har mulighed for at være i hjemmeposedialyse, har mulighed for dette. Nogle patienter klarer selv opgaven, mens andre patienter har behov for hjælp til til- og frakobling af dialyseapparatet m.m. I de situationer træder personale fra kommunens hjemmepleje til. Regionen godtgør kommunernes udgifter hertil.

Aftalen fra forrige sundhedsaftale periode er videreført.

Hver kommune får af regionen på årsbasis udbetalt et nærmere aftalt beløb pr. borger i posedialyse, og som kommunen yder hjælp til. Betalingen modregnes for de eventuelle dage, borgeren ikke modtager hjælp til posedialyse fra kommunen – herunder indlæggelse på hospitalet. Taksten reguleres løbende med prisudvikling.

Den gældende takst er 120.000 kroner (2007-niveau), omregnet til 2021 niveau er taksten 142.212 kr.