Samarbejdsaftale om IV-behandling i nærområdet (antibiotika og isotone væsker i kommunalt regi)
Faglige retningslinjer for indsatsen på hospitaler og i kommuner findes på IV-behandling i nærområdet, samarbejdsaftale, regional retningslinje. Retningslinjen opdateres løbende ved behov.

Her finder du en FAQ på samarbejdsaftale om IV-behandling i nærområdet.

Her finder du et notat, der beskriver hvordan afregning af IV-behandling i henhold til samarbejdsaftalen skal ske.

Her finder du et excel-ark, der giver et eksempel på beregninger af IV-behandlinger i kommunerne. Derudover indeholder excel-arket en oversigt over de takster, der skal anvendes til afregningen. Taksterne PL-fremskrives årligt i forhold til regionernes økonomiaftale (eksklusiv medicin). I 2021-2022 er PL fastsat til 1,4%. Se taksterne for 2022 her: IV-takster 2023 

Takster for 2024: IV-takster 2024

Evaluering af borgeroplevet kvalitet ved IV-behandling i nærområdet, Januar 2022

Midtvejsstatus på Samarbejdsaftale om IV-behandling december 2021.

Kommunal kontaktinformation i forhold til IV-behandling 

Der er udarbejdet en kontaktliste på kontaktinfo i de 19 kommuner ift. sygepleje/akutteams, der varetager IV-behandling i kommunerne


Befordring og befordringsgodtgørelse til IV-behandling i kommunalt regi

Region Midtjylland yder enten befordring eller befordringsgodtgørelse til borgere, der modtager IV-behandling i nærområdet i kommunalt regi, såfremt borgeren opfylder betingelserne i befordringsbekendtgørelsen* og har ret til vederlagsfri sygehusbehandling efter sundhedsloven:

  • Ift. befordring ringer borgeren selv til regionens kørselskontor (7023 6248 kl. 8-12 sidste hverdag inden behandling) og bestiller kørsel. Borgeren skal ved bestilling kunne oplyse tid og sted for behandling samt, at der er tale om IV-behandling.
  • Kommunerne kan i særtilfælde bestille frem til kl. 16 dagen før. Såfremt borger er berettiget til transport, og hospitalet udskriver, så det ikke er muligt for borger/kommune at bestille den/de første kørsler, så bestiller udskrivende afdeling transport.
  • Ift. befordringsgodtgørelse for transport med bus/egen bil er der en nedre grænse på 104 kr. pr. besøg for ikke-pensionister og på 44 kr. pr. besøg for pensionister retur ift. udgift til busbilletter eller kørsel i egen bil regnet til statens lave kilometertakst. Kommunen udfylder vedlagte ansøgningsskema for borgeren efter endt behandling. Skemaet er rettet mod behandling på hospitaler, men det er aftalt med Kørselskontoret, at det også anvendes ift. IV-behandling i nærområdet i kommunalt regi. Udfyldt skema sendes med sikker mail til tilskudkorsel.rm.dk.

 

*Uddrag af befordringsbekendtgørelsen BEK nr. 816/2018:

§ 13. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v. efter reglerne i dette kapitel til personer, som har ret til vederlagsfri sygehusbehandling efter sundhedsloven.

Stk. 2. Personer, som er henvist til diagnostisk undersøgelse på sygehuset til brug for udredning hos alment praktiserende læge eller hos praktiserende speciallæge, har også ret til befordring eller befordringsgodtgørelse efter dette kapitel.

§ 14. Personer har ret til befordring med ambulance eller særligt indrettet sygekøretøj til og fra behandling, herunder undersøgelse, på sygehus m.v., hvis personens tilstand gør det nødvendigt.

§ 15. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og er i øvrigt omfattet af en af følgende situationer:

a) personen indkaldes i forbindelse med sygehusbehandling til videre ambulant behandling, eller

b) personen hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.