Et centralt indsatsområde i sundhedsaftalen er, at vi i højere grad differentierer den tværsektorielle indsats i de enkelte borgerforløb. De borgere, der kan selv, skal selv, mens borgere med særlige behov skal have en anden form for støtte undervejs.

Redskabet er ikke klar pr. 1. februar 2015, hvor aftalen træder i kraft, men udviklingsarbejdet sættes i gang med henblik på, at vi får et fælles redskab til differentiering af indsatser.

Sundhedsstyregruppen besluttede på deres møde den 1. februar 2016, at det er en svær opgave, den har stillet arbejdsgruppen og udtrykte bekymring for, hvor omfattende det vil være at implementere redskabet (herunder konkretisering til enkelte områder).

Derudover drøftedes behovet for, at der koordineres med kommende nationale initiativer, der også inkluderer elementer af stratificering/differentiering (fx ift. KOL).

På den baggrund besluttede Sundhedsstyregruppen, at det videre arbejde med en differentieringsmodel sættes i bero. Sundhedsstyregruppen støtter, hvis der på klyngeniveau er ønsker om at arbejde videre med og afprøve modellen ift. konkrete målgrupper.