Kommunekontaktrådet (KKR) havde den 7. marts 2018 indbudt til en konference om 'den nære psykiatri'. Som et resultat af denne konference er der dannet en fælles alliance om den nære psykiatri mellem de 19 midtjyske kommuner, Region Midtjylland, PLO-Midtjylland og bruger- og pårørendeorganisationer inden for psykiatrien. Alliancen er forankret i KKR og i regionsrådet og drøftes mellem parterne i Kontaktudvalget (regionsrådsformanden og de 19 borgmestre). Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget inddrages løbende i processen.

Konkret er der nedsat en fælles tværsektoriel styregruppe for alliancen om den nære psykiatri med repræsentanter fra alliancens fire parter. Styregruppens opdrag er i første omgang at udarbejde udspil til en fælles vision for ”den nære psykiatri”, at identificere de største udfordringer samt identificere og afgrænse målgrupper, der omfattes af den nære psykiatri.

Næste opgave bliver at konkretisere udspillet om den nære psykiatri for de to politisk prioriterede indsatsområder. Der er derfor nedsat to midlertidige alliancegrupper under styregruppen for alliancen om den nære psykiatri:

  • Alliancegruppen for mental sundhed hos børn og unge - forebygge at psykisk sygdom opstår og udvikler sig
  • Alliancegruppen for samarbejdet om voksne borgere med svær psykisk sygdom eller svære symptomer, som har tilbagevendende behov for støtte og behandling fra både region, kommune og almen praksis

Yderligere information om styregruppen for den nære psykiatri samt alliancegruppernes arbejde kan findes til venstre.

Link til udspil om den nære psykiatri.