Psykiatriforum er et tværsektorielt, administrativt forum med deltagelse af regionen, de 19 midtjyske kommuner og almen praksis.

Psykiatriforum er et besluttende samarbejdsorgan forankret i den eksisterende samarbejdsstruktur i regi af Sundhedsaftalen med reference til Sundhedsstyregruppen.

Psykiatriforum har ansvar for det overordnede strategiske niveau i henhold til det tværsektorielle psykiatriområde. Dette indebærer fx drøftelse af tværgående udfordringer, den nationale dagsorden vedr. psykiatri, samt hvis der skal laves aftaler/tiltag på tværs af hele regionen. Aftaler, der involverer PLO-Midtjylland vedr. psykiatri, skal desuden drøftes i regi af Psykiatriforum.

Psykiatriforum udarbejder analyser, oplæg samt forslag til tiltag og aftaler på psykiatriområdet. Sundhedsstyregruppen og Sundhedssamarbejdsudvalget kan desuden bestille analyser, oplæg mv. i Psykiatriforum.

Psykiatriforum leverer input til de politiske beslutninger indenfor psykiatrien i Sundhedssamarbejdsudvalget.

Herudover skal Psykiatriforum sikre opfølgning og evt. spredning af igangværende tværgående initiativer, der er igangsat i regi af alliancen om den nære psykiatri (Fælles forpligtende forløb og handleplan, Forebyggelse og behandling af selvskade, samt IT og kommunikation på tværs).

 

Medlemmer:

Koncerndirektør, Region Midtjylland (regional medformand)

KOSU-formand, kommunaldirektør (kommunal medformand)

Psykiatridirektør, Region Midtjylland

Lægefaglig direktør i psykiatrien, Region Midtjylland

Sygeplejefaglig direktør i psykiatrien, Region Midtjylland

Repræsentanterne fra de 19 midtjyske kommuner i de administrative styregrupper, DASSOS (social) og KOSU (sundhed)

Formand for Børne- og kulturchefforeningen i Midtjylland (BKF)

Formand for PLO-Midtjylland

Sekretærer fra region og kommuner

 

Psykiatriforum mødes kvartalsvist på de dage, hvor der afholdes møder i Sundhedsstyregruppen.

Referater, oplæg mm. fra møderne i Psykiatriforum kan ses under fanen Dagsordner og referater fra Psykiatriforum.

Kommissorium 

Forretningsorden (følger)

 

Mødeplan 2022:

9. februar
5. maj
15. september
10. november