Sundhedsaftalen 2015-2018 er trådt i kraft, og formidlings- og implementeringsopgaven er nu påbegyndt.


Implementeringen og formidlingen af sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden, og kan derfor anskues i flere bølger. Nogle elementer af sundhedsaftalen vil gælde fra 1. februar 2015, mens andre vil blive udviklet og aftalt nærmere i perioden. Første bølge og således første opgave for klyngerne vil omhandle at formidle sundhedsaftalens hovedbudskaber - vision, værdier, mål mv.


Derfor lanceres, som varslet en kommunikationspakke om sundhedsaftalen til alle hospitaler og kommuner. Kommunikationspakken har til formål at understøtte den lokale dialog mellem ledere og medarbejdere om sundhedsaftalens betydning og virke for det lokale arbejde og samarbejde.


Pakken indeholder:

  • En kort film om, hvad sundhedsaftalen overordnet betyder og som et afsæt for den lokale dialog. Målgruppen for filmen er ledere og medarbejdere på hospitaler og i kommuner.
  • Dialogkort til at komme spadestikket dybere i dialogen og refleksionen om, hvad sundhedsaftalen betyder for Jeres daglige arbejde. Det anbefales at anvende kortene sammen med filmen og kon­krete cases. I opfordres derfor til at udarbejde cases med genkendelige forløb og hverdagsproblemstillinger, som kan indgå i refleksionen og dialogen om den nye sundhedsaftale. Det er op til jer selv, hvilke og hvor mange af kortene I vil sætte i spil.
  • PowerPoint plancher om aftalen. I kan vælge at anvende hele PowerPoint præsentationen eller udvælge plancher relevant for Jeres målgruppe. Endvidere er der mulighed for at justere/tilrette i dem, og gøre dem til Jeres egne.


Du finder kommunikationspakken på www.sundhedsaftalen.rm.dk.


Arbejdsplan for indsatser i sundhedsaftalen
Der er udarbejdet en foreløbig overordnet fælles kommunal/regional arbejdsplan for sundhedsaftalen, hvor det fremgår hvornår, hvilke indsatser skal udvikles/forberedes og implementeres i aftaleperioden. Arbejdsplanen behandles på møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 27. marts 2015.
Lige nu er der en vigtig opgave for temagrupperne med at forberede de nye sundhedsaftaleindsatser. Temagrupperne er således påbegyndt arbejdet med at udvikle overordnede rammer og hjælpeværktøjer. Når de forskellige rammer mv. er på plads, bliver det klyngens opgave at sikre den lokale udvikling og udmøntning. Det betyder også, at der er aftaler (kataloger, værktøjer mv.), der fortsætter i en overgangsperiode indtil de nye aftaler/ rammer/værktøjer er færdigudviklet. F.eks. gælder varslingsfristerne (kommunal forberedelsestid) stadig i en overgangsperiode indtil 'det vi sætter i stedet for' er udviklet. Der vil derfor løbende skulle kommunikeres om de enkelte indsatser efterhånden, som de bliver klar til implementering.

De gældende dokumenter vil være at finde i værktøjskassen på www.sundhedsaftalen.rm.dk.


Materiale udsendt per post
Der er udsendt materiale med post til alle hospitaler og kommuner indeholdende:

  • Nogle få trykte eksemplarer af den Politisk aftale: ’Mere Sundhed i det nære på borgerens præmisser’ og af Sundhedsaftalen
  • Nogle sæt trykte dialogkort (Flere sæt kan rekvireres ved at kontakte Sanne Bech Lagerstedt på mail: sanlag@rm.dk. Dialogkortene kan også printes direkte fra hjemmesiden: www.sundhedsaftalen.rm.dk)

 

Rettelse til s. 84 i Sundhedsaftalen
Vi skal desuden gøre opmærksom på, at afsnittet om udsatte borgere s. 84 i Sundhedsaftalen ved en fejl er faldet ud af den version, som har været sendt til godkendelse. I denne version er afsnittet sat ind på s. 84.

Sundhedsaftalens organisering godkendt
Sundhedsstyregruppen godkendte på mødet den 6. februar 2015 oplæg til administrativ organisering af sundhedssamarbejdet og nye kommissorier for temagrupperne - se organisering på www.sundhedsaftalen.rm.dk under 'Om sundhedsaftalen'.
Ny bekendtgørelse og vejledning om genoptræningsplaner og om patienternes valg af genoptræningstilbud
Den 1. januar 2015 er ”Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivelse fra sygehus” og ”Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner” trådt i kraft.


Der er behov for, at kommunerne og regionen aftaler, hvordan vi skal samarbejde fremover ud fra den nye bekendtgørelse og vejledning, inden de kan implementeres fuldt ud. Derfor har temagruppen om behandling, pleje, træning og rehabilitering nedsat en arbejdsgruppe vedr. genoptræning. Arbejdsgruppen skal vurdere de konsekvenser, den nye bekendtgørelse og vejledning får for det tværsektorielle samarbejde, herunder om der skal iværksættes initiativer i forbindelse med implementeringen.
Arbejdsgruppen har udarbejdet oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning (se http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/m%c3%b8defora/administrative+udvalg/temagrupper/bptr/genoptr%c3%a6ning). En af de største udfordringer er, at der mangler IT understøttelse, hvilket påvirker det daglige arbejde på såvel hospitaler som i de enkelte kommuner. Ligeledes er det ikke i 2015 muligt at fremskaffe valide statstikker og overblik over antal genoptræningsforløb.


Der er endnu ikke fundet en løsning. Derfor er kommuner og region enige om, så vidt muligt at fortsætte den hidtidige praksis inden for det tværsektorielle samarbejde på genoptræningsområdet, indtil der er fundet løsninger. Når der sker nyt i arbejdet vil det fremgå af www.sundhedsaftalen.rm.dk og ligeledes fremgå af nyhedsbrevet.


Temagruppen orienterer Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status på implementeringen i Region Midtjylland og om udfordringerne og problematikkerne ved at implementere den nye bekendtgørelse og vejledning.

Modtag nyhedsbreve
Få nyhedsbreve sendt direkte til din mailboks – tilmeld dig nyhedsbrevet på www.sundhedsaftalen.rm.dk.

Kontakt
I er naturligvis velkomne til at kontakte fællessekretariatet for sundhedsaftalen direkte:

  • Sine Møller Sørensen, KOSU-sekretariatet, ssim@aarhus.dk, tlf. 4185 9470
  • Mads Venø Jessen, KOSU-sekretariatet, jmav@aarhus.dk, tlf. 2134 6609
  • Jonna Holm Pedersen, KKR-sekretariatet, jhp@kl.dk, tlf. 2443 7958
  • Dorthe Klith, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland: dorkli@rm.dk, tlf. 7841 2199
  • Linda Bonde Kirkegaard, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland: linkir@rm.dk, tlf. 7841 2203