Sundhedssamarbejdsudvalget

Sundhedssamarbejdsudvalget koordinerer og sætter retning for arbejdet på tværs af sundhedsklyngerne i regionen. Sundhedssamarbejdsudvalget har til opgave at understøtte samarbejdet på tværs af sundhedsvæsenet og drøfte emner, der er relevante for sammenhængen i forløb mellem sygehuse, praksissektor og kommunale tilbud.
Sundhedssamarbejdsudvalget fastlægger fælles rammer og retning for udviklingen af det tværsektorielle samarbejde og samarbejdet på tværs af regionale sundhedsklynger og drøfter sundhedsklyngernes udviklingstiltag, herunder indstiller veldokumenterede tiltag til udbredelse på tværs af sundhedsklynger eller på nationalt niveau. Sundhedssamarbejdsudvalget skal understøtte at nationale handleplaner m.v. implementeres på tværs af sundhedsklyngerne i regionen. Sundhedssamarbejdsudvalget har samtidig ansvaret for at udarbejde Sundhedsaftalen mellem region, kommune og almen praksis.

Se mødedatoer, referater mm. her på regionens hjemmeside.

Forretningsorden

Sundhedsklynger

I Region Midtjylland har vi fem lokale sundhedsklynger. I sundhedsklyngerne samarbejder regionsrådet, de lokale kommuner og praktiserende læger om indsatsen på tværs af sundhedsområdet og i relevant omfang om indsatsen mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer. Det gælder for både det somatiske og psykiatriske område. Sundhedsklyngen skal løfte populationsansvaret med udgangspunkt i akutsygehusets optageområde og sikre sammenhæng i behandlings- og rehabiliteringsforløb på tværs af sundhedsområdet og tilgrænsende sektorer. Sundhedsklyngen skal samtidig styrke forebyggelse, kvalitet og omstilling til det primære sundhedsvæsen.

Se mødedatoer, referater mm. her på regionens hjemmeside.