I Region Midtjylland er der nedsat en tværsektoriel FMK-styregruppe med repræsentanter fra hospitaler, kommuner, almen praksis, speciallægepraksis og apoteker. 

Den tværsektorielle FMK-styregruppe blev nedsat i forbindelse med både den tekniske og organisatoriske implementering af FMK i 2014. FMK-styregruppen har været koordinerende i forhold til uhensigtsmæssigheder i brugen af FMK på tværs af sektorer.

Implementeringen er nu så langt, at fokus fremadrettet vil være på at sikre korrekt og tilstrækkelig anvendelse af FMK i det tværsektorielle perspektiv. 
FMK-styregruppen har således til opgave at være koordinerende i forhold til løsninger, der sikrer hensigtsmæssig brug af FMK på hospitaler, i kommuner og på praksisområdet (dvs. almen praksis, praktiserende speciallæger og private apoteker). Samt at følge op på aftaler mellem hospitalerne og praksisområdet med henblik på at øge ajourføringsgraden og sikre korrekt anvendelse af FMK, og bidraget til fortsat udvikling af FMK gennem forslag til initiativer til nationale fora.

Fra 2020 introduceres dosisdispenseringskortet som en ny funktionalitet i FMK. I forbindelse med implementeringen af dosisdispenseringskortet bidrager Den Tværsektorielle FMK-styregruppe med at afdække fornuftige og hensigstmæssige arbejdsgange og brug af dosisdispensering mellem aktørerne (almen praksis, ambulatorierne, apotekerne og kommunerne).

Kommissorium er tilgængeligt via dette link.