Den 15. januar 2009 blev implementering af opfølgende hjemmebesøg af ældre medicinske patienter igangsat i Region Midtjylland. 

Formålet med opfølgende hjemmebesøg er at sikre et godt og sammenhængende udskrivningsforløb efter hospitals-indlæggelse, samt forebygge uhensigtsmæssige genindlæggelser. Konkret skal de opfølgende hjemmebesøg bidrage til, at der sker en vurdering og opfølgning på patientens behov for støtte i hverdagen, samt på indsatser planlagt i epikrisen.

I 2014 besluttede Regionsrådet at ophæve det tidligere alderskriterium på opfølgende hjemmebesøg på +78 år. Opfølgende hjemmebesøg kan således ydes til alle borgere, der viser tegn på, at de kan have behov for opfølgning i hjemmet. Hospitalerne har dog særligt fokus på borgere i aldersgruppen +65år.

Borgere på hospitalet kan screenes ved udskrivelse og opfylder de en række behovskriterier, tilbydes de et opfølgende hjemmebesøg. Pr. 1. november 2014 kan en borgers egen praktiserende læge ligeledes initiere et opfølgende hjemmebesøg i forbindelse med borgerens udskrivelse fra hospitalet. Den praktiserende læge tager i dette tilfælde kontakt til borgerens bopælskommune og aftaler tid til et opfølgende hjemmebesøg.

Region Midtjylland og PLO-Midtjylland har indgået en lokalaftale om opfølgende hjemmebesøg. Læs den gældende aftale her.

Opfølgende hjemmebesøg kan bestå af tre kontakter. Første kontakt er et besøg af praktiserende læge og hjemmesyge-plejersken i patientens eget hjem. Anden og tredje kontakt ydes enten af praktiserende læge eller hjemmesyge-plejersken eller af begge. Hvis det er praktiserende læge, vil kontakten hyppigst foregå i lægens konsultation, men kan, afhængig af patientens tilstand, også foregå i patientens hjem.

Data for de enkelte klynger ses til venstre på siden.